Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 173/2009

privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe a imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Körösi Csoma Sándor, nr.6


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29593/2009 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile poziţiilor 380 şi 381 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind domeniul public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) art. 115 alin. (1) lit. b şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe a imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în C.F. nr. 23709, (provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 205) casă de lemn şi curte  în suprafaţă de 340 mp.
Art. 2. - Imobilul este destinat unor activităţi educativ-distractive caracteristice persoanelor vârstnice.
Art. 3. - Predarea – primirea imobilului se va face pe bază de inventariere, consemnată într-un proces-verbal încheiat între comisia desemnată prin dispoziţie de primar şi conducerea Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe.
Art. 4. - Bugetul Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se va modifica corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. - Dreptul de administrare asupra imobilului identificat potrivit art.1 se va înscrie în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară în favoarea Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe,  prin grija conducerii acesteia.
Art. 6. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială,  Compartimentului Contabilitate, Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi conducerii Casei de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe la, 30 iulie 2009


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                 Mild Zoltán                                                               PENTRU SECRETAR
                                                                                                  Hengán Hajnal
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină