Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 174/2009

privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice, obiectivului de investiţii
" DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE ÎN VEDEREA CREŞTERII PERFORMANŢEI ENERGETICE (DALI) PENTRU BLOC 43 A,B STR.DALIEI NR.4 ŞI BLOC 44   STR.DALIEI NR.2 DIN
MUN.SF.GHEORGHE, JUD.COVASNA" FAZA II


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28929/2009 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii “Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice (DALI) pentru bloc 43 A, B, str.Daliei nr.4 şi bloc 44  str.Daliei nr.2 din municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, faza II,  anexa nr. 1- raport de specialitate-  la prezenta hotărâre, cu următorii indicatori tehnico-economici:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

 

 

 

1 Euro=4,20 lei

 

 

Denumire

Valoare totala  cu TVA

din care C+M cu  TVA

 

din care C+M fără  TVA

 

Bloc

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Bloc 43 sc.A,B

558,834

133,056

464,43

110,579

390,277

92,924

Bloc 44 sc.A,B,C,D

1.503,48

357,97

1789,135

425,985

1503,475

357,971

Total

2062,309

491,026

2253,565

536,564

1893,752

450,894


Surse de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie

Defalcarea valorii de construcţii – montaj (C+M) pe sursa de finanţare:

1

Buget de stat

50 % din C+M

751,737 mii lei

2

Buget local

30 % din C+M

451,042 mii lei

3

Fondul de reparaţii al as.de propr.

20 % din C+M

300,695 mii lei


ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009
   
            
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                 Mild Zoltán                                                              PENTRU SECRETAR
                                                                                                 Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină