Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 172/2009

privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1/1998 încheiat cu  S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, la şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29.932/2009 al Compartimentul de Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Avand în vedere adresa nr. 26558 din 29.06.2009 a S.C GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi d, alin. (5) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE

    Art. 1. - Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998 încheiat cu S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările  şi completările ulterioare, potrivit clauze cuprinse în Actul adiţional nr. 2, anexă 1 la prezenta hotărâre, din care face partre integrantă.
    Art. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Relaţii şi Dezvoltare, Compartimentul de Contabilitate, Compartimentul de Administrare Patrimonială, şi Consiliul de Administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. 


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009
   

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                Mild Zoltán                                                               PENTRU SECRETAR
                                                                                                  Hengán Hajnal


Anexa nr. 1. la H. C. L. nr. 172/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină