Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 171/2009

privind numirea mandatarilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe ca reprezentanţi ai Adunării generale a asociaţilor a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de adunare generală, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 29.822/2009 a d-lui consilier Şerban Valeriu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29879/2009 al Compartimentului de Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 8 din Actul constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Titlului IX din Codul civil;
În conformitate cu art. 36 alin. (3) lit c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART.1. – Se numesc mandatarii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe ca reprezentanţi ai adunării generale asociaţilor a societăţii comerciale URBAN-LOCATO S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Fabricii nr. 41, judeţul Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. ord. J14/151/01.06.2009, având C.U.I. 25624425, care vor exercita atribuţiile conferite de lege pentru Adunarea Generală, după cum urmează:
1. Dl. Ivan Niculae Gheorghe, consilier local;
2. D-na Keresztély Irma, consilier local;
3. Dl. Mild Zoltán, consilier local;
4. Dl. Fazakas Mihail, consilier local;
5. Dl. Pethő István, consilier local.
ART. 2 – Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarilor sunt cuprinse în contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractelor de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor adunării generale la S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009
   

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                   Mild Zoltán                                                                      PENTRU SECRETAR
                                                                                                            Hengán Hajnal


Anexă la H.C.L. nr. 171/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină