Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 169/2009

privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, privind serviciile de salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 28094/2009 înaintat de directorul general al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29795/2009 al Compartimentului de Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art.8 alin (2) şi art. 29 din Contractul de concesiune nr. 4381/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.2 lit.g^1din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 6 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu completările şi modificările ulterioare,
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 274/2008, privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”- asociaţie de utilitate publică;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă încetarea Contractului de concesiune  nr. 4381/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe de o parte, şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe de altă parte, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr.2/2009, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea Actului adiţional nr. 2/2009 se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a serviciului public de salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în Municipiul Sfântu Gheorghe şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, constituită din bunurile de retur aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe cuprinse în inventarul anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – (1) Se aprobă delegarea serviciul public de salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu infrastructura aferentă prevăzută în anexa nr. 2, prin Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”, în favoarea operatorului regional S.C TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
(2) Serviciul public de salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în Municipiul Sfântu Gheorghe va fi inclus în Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe, încheiat în temeiul prevederilor  art. 31^1, din Legea nr.51/2006, între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar, şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
ART. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 101/2009 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, privind serviciile de transport şi depozitare deşeuri solide, salubrizare stradală, deszăpezire şi împrăştiere de material antiderapant în municipiul Sfântu Gheorghe se revocă.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Relaţii şi Dezvoltare, Biroul Buget-Contabilitate, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
               Mild Zoltán                                                                 PENTRU SECRETAR
                                                                                                  Hengán Hajnal


Anexa nr. 1, 2 la H. C. L. nr. 169/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină