Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


               

HOTĂRÂREA NR.  163/2009

privind încheierea unui contract de furnizare de servicii cu
 S.C. EUROPE MEDIA S.R.L.


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 23.053/04.06.2009 al S.C. EUROPE MEDIA S.R.L.;
Având în vederere Raportul de specialitate nr. 28.018/2009 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi cu alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit a şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de furnizare de servicii cu S.C. EUROPE MEDIA S.R.L., potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de contract, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Valoarea contractului va fi suportată din bugetul local, capitolul de cheltuieli 51.02.01.03 “Autorităţi executive”, art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri  şi servicii”.
ART. 3. - Cu încheierea şi semnarea prezentului contract se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 iulie 2009        

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                    Mild Zoltán                                                                           SECRETAR
                                                                                                            Kulcsár TündeRevocată prin H.C.L. nr. 188/2009
 

ANEXĂ LA H.C.L. nr. 163/2009


 

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII
NR. _________/2009I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

S.C.EUROPE MEDIA S.R.L. cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 20, judeţul Cluj înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4/09.01.2002, CUI 14377206, cont ___________________ deschis la ______________, telefon-fax nr. ____________, reprezentat prin dl. Boros Attila - director, în calitate de prestator, şi
Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str.1 Decembrie 1918 nr.2, cod fiscal nr.4404605, cont __________________ deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, tel. 313615, fax: 351781, reprezentat prin dl. Antal Árpád András - primar, şi d-na Veress Ildikó, în calitate de beneficiar;
    În baza H.C.L.nr. ……../2009 au convenit de comun acord încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. – Contractul are ca obiect furnizarea prin intermediul Klub TV a următorilor servicii:
-    Înregistrarea pe casete video a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea arhivării;
-    Asigurarea unui spaţiu publicitar, la solicitarea consiliului local sau al primăriei, prin intermediul căruia se aduc la cunoştinţă publică informaţii de interes public legate de activitatea Consiliului Local şi/sau a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
-    Difuzare de informaţii legate de activitatea autorităţilor administraţiei publice locale prin intermediul emisiunilor de ştiri;
-    Asigurarea, la solicitarea consiliului local sau a primăriei municipiului, a difuzării înregistrărilor făcute la evenimentele deosebite care se organizează şi se desfăşoară pe teritoriul municipiului;
-    Asigurarea pentru fiecare comisie de specialitate constituit în cadrul Consiliului local a unui spaţiu de emisie de o oră/lună, în cadrul căruia aceştia vor putea informa cetăţenii municipiului în legătură cu activitatea depusă în exercitarea funcţiei de consilieri locali ;

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.2. - Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 an, cu începere de la data semnării prezentului contract.
Art. 3. - Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional, încheiat cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării prezentului contract.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art. 4. - Valoarea contractului este de 3.000 lei/lună (treimii/lună), plătibilă integral în fiecare lună pe baza facturii pe care prestatorul o va emite până la data de 15 a fiecărei luni pentru prestaţia efectuată în luna respectivă.
Art. 5. - Beneficiarul va achita facturile în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, calculat de la primirea facturii.
Art. 6. - Plata facturilor se va face în contul prestatorului nr. _________________, deschis la Trezoreria Sf.Gheorghe.
Art. 7. - Întârzierile la plata facturilor se vor sanctiona cu majorări de întârziere calculate pe fiecare zi de întârziere, în valoare de 0,1 % din suma datorată.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 8. - Obligaţiile prestatorului:
a)    producerea şi livrarea casetelor cu înregistrarea şedinţelor Consiliului Local pentru arhivare, în termen de 3 zile de la data la care au loc lucrările plenului;
b)    garantarea calităţii înregistrărilor;
c)    asigurarea unui spaţiu publicitar la solicitarea consiliului local sau a primăriei municipiului prin care locuitorii municipiului sunt informaţi despre activitatea lonsiliului local, a primăriei. Materialul publicitar va fi indicat de consiliul local, respectiv de primăria municipiului Sfântu Gheorghe;
d)    difuzare de informaţii echidistante legate de activitatea autorităţilor administraţiei publice locale prin intermediul emisiunilor de ştiri;
e)    asigurarea pentru fiecare grup de consilieri constituit în cadrul Consiliului local a unui spaţiu de emisie de o oră/lună, prin intermediul căruia vor putea informa cetăţenii municipiului în legătură cu activitatea depusă în exercitarea funcţiei de consilieri locali ;
f)    Asigurarea la solicitarea consiliului local sau a primăriei municipiului a difuzării înregistrărilor făcute la evenimentele deosebite care se organizează şi se desfăşoară pe teritoriul municipiului;

Art. 9. Obligaţiile beneficiarului:
a)    informarea prealabilă, în termen optim, a prestatorului în legătură cu şedinţele de consiliu, prin intermediul Biroului administraţie locală;
b)    transmiterea în termenul stabilit de părţi a materialelor audiovizuale supuse difuzării;
c)    achitarea facturilor emise de prestator în condiţiile stabilite prin cap.III;       

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 10. - Orice modificare a clauzelor prezentului contract se face de comun acord, prin act adiţional, care face parte integrantă din prezentul contract.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 11. - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
-    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul exprimat în scris al părţilor;
-    denunţare unilaterală din partea prestatorului, cu condiţia notificării acestui fapt beneficiarului. Rezilierea va intra în termen după 15 zile de la data notificării.
-    denunţare unilaterală din partea beneficiarului, cu condiţia notificării acestui fapt prestatorului. Rezilierea va intra în termen după 15 zile de la data notificării;
-    nerespectarea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate de prestator pe o perioadă de 3 luni calendaristice, atrage rezilierea de drept a prezentului contract în baza unei simple notificări trimise prestatorului;
-    nerespectarea obligaţiilor asumate de beneficiar pe o perioadă de 3 luni calendaristice, atrage rezilierea de drept a prezentului contract în baza unei simple notificări trimise  beneficiarului;
-    pierderea de către prestator a dreptului de a funcţiona.

VIII. ALTE CLAUZE
Art. 12. - Forţa majoră apără de răspundere cu condiţia ca partea care o invocă să notifice cealaltă parte în termen de max. 5 zile de la producerea evenimentului.

IX. LITIGII
Art. 13. - Litigiile referitoare la prezentul contract, nerezolvabile pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a redactat şi semnat în 2 (două) exemplare originale, câte una pentru fiecare parte contractant, azi …….. 2009.


                  PRESTATOR                                                                 BENEFICIAR
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină