Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  162/2009

privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 202/2008 cu privire la aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
        Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 202/2008 privind  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 202/2008 cu privire la aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei;
        Având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
        Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii.
        În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
       În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   

HOTĂRĂŞTE

        ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din H.C.L. nr. 202/2008 cu  privire la contractarea unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei, după cum urmează:
        „ART. 2. – Contractarea liniei de finanţare rambursabilă prevăzute la art. 1 se face pentru modernizarea străzilor Dózsa Görgy, Romulus Cioflec, Ciucului, Armata Română, Kőrösi Csoma Sándor, reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, reabilitarea şi modernizarea zonei centrale a municipiului, modernizarea P-ţei „Mihai Viteazul”, amenajarea utilităţilor la blocul de locuinţe ANL, precum şi finanţarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii.”
        ART. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro
          

Sfântu Gheorghe, la 02 iulie 2009


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                  Mild Zoltán                                                                     SECRETAR
                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină