Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  





MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  160/2009

privind închirierea unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade”, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27118/2009 al Biroului Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a, art.123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate la parterul clădirii “Casa cu Arcade”, identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    (2) Spaţiile sunt destinate implantării de activităţi de alimentaţie publică (cafenea).
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul licitaţiei publice deschise, anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 3.- Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 100 lei.
ART. 4. - Evaluarea ofertelor depuse pentru procedura închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor arătate la art.1 se va efectua de către o Comisie de evaluare ce se va constitui printr-o dispoziţie de primar.
ART. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1-4 din H.C.L. nr. 177/2008 privind închirierea, respectiv darea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade”, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, administrată de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
ART. 6. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează comisiei de evaluare şi Compartimentul de Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 02 iulie 2009


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                 Mild Zoltán                                                                      SECRETAR
                                                                                                    Kulcsár Tünde

Anexă nr. 2 la H.C.L.M. nr. 160/2009


Anexă nr. 3 la  H.C.L.M. nr. 160/2009







<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină