Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  158/2009

privind vânzarea directă a unui teren aferent construcţiei situate în municipiul Sfântu  Gheorghe  str. Şoimului nr. 12

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară: 
    Având  în vedere Raportul de specialitate nr. 24413/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererile nr. 4945/2009 şi 26382/2009 a numitului Bihari Béla din Sfântu Gheorghe str. Gábor Áron, nr. 10, bl. 1, sc. A, ap. 15;
Având în vedere favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 2625/2009, elaborat de S.C. NOVITAS S.R.L.;
    În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE 

    ART. 1. – Se aprobă vânzarea directă a  terenului înscris în C.F. nr. 24395,Sfântu Gheorghe, cu nr. top. 758/4/2/2, 759/2, în suprafaţă de 484 mp, situat pe str. Şoimului, nr. 12, domeniu privat al  municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, aferent casei de locuit înscrisă în C.F. nr. 24395-C1-U1,  sub nr. top 758/ 4/ 2/ 2/ II, 759/ 2/ II şi C.F. nr. 24395-C1-U2 sub nr. top 758/ 4/ 2/ 2/ I, 759/2/ I, proprietatea tabulară a numitului Bihari Béla;
    ART. 2. – (1) Preţul de vânzare al terenului este echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 15.500 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 2625/2009.
    (2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
    ART. 3. – În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri proprietarul va fi notificat asupra intenţiei de vânzare a terenului descris la art. 1.
    ART. 4.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Biroul Cadastru şi Patrimoniu şi Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 02 iulie 2009


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                     Mild Zoltán                                                               SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1. la H. C. L. nr. 158/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină