Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  156/2009

privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2009 la Actul constitutiv al
 S.C. MULTI-TRANS S.A. şi aprobarea Actului constitutiv actualizat al societăţii
   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de acţionar unic al S.C Multi-Trans S.A., în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Referatul nr. 535/2009 al directorului general al S.C. MULTI-TRANS S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25907/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. c. din Legea 215/2001, privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215 / 2001. privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă recodificarea obiectului de activitate al S.C. MULTI -TRANS S.A., în conformitate cu Ordinul nr.337/20.04.2007, emis de Institutul Naţional de Statistică, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.
ART. 2. – Se aprobă Actul Adiţional nr.1/2009 la Actul Constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A., conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă Actul constitutiv actualizat al S.C. MULTI -TRANS S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu semnarea Actului adiţional nr.1/2009 la Actul Constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A., precum a Actului constitutiv actualizat al societăţii, se mandatează preşedintele consiliului de administraţie - directorul general al societăţii.
ART. 5. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează directorului general al S.C. MULTI -TRANS S.A.


Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2009.                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                    Miklós Zoltán                                                      SECRETAR
                                                                                                          Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1, 2 la H.C.L. nr. 156/2009

           

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină