Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  155/2009

modificarea H.C.L. nr. 89/2009 privind aprobarea divizării S.C. Gospodărie Comunală  S.A. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 25891/2009 al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25905/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 113 lit. h, art. 115 alin. (2) şi art. 246, 249 lit. b, respectiv art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. j din Statutul Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea art. 11 din H.C.L. nr. 89/2009 privind privind aprobarea divizării S.C. Gospodărie Comunală  S.A. Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
„Art. 11. – (1) Termenul pentru efectuarea vărsămintelor de către persoanele juridice enumerate la art. 10 este 26.06.2009.
(2) Neefectuarea vărsămintelor în termenul fixat atrage anularea acţiunilor nesubscrise.”
ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de administraţie al S.C. Gospodărie Comunală S.A.


Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2009


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
              Miklós Zoltán                                                                               SECRETAR
                                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină