Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  154/2009

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui teren de construcţii situate pe str. Stadionului fn., domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25817/2009 al Biroului Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Declaraţia autentificată nr.868/2009 a directorului general al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. - (1) Radierea dreptului de administrare operativă a fostei Intreprinderi Judeţene de Gospodărie Locativă Sfântu Gheorghe asupra terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului f.n., înscris în C.f. nr.25591 – Simeria, de la A1 sub nr.top. 993/828/3/3/b/1/3/7, 993/828/3/1/2/2/1/2/1 şi 993/828/3/2/2, în suprafaţă de 23.080 mp.
(2) Terenul identificat la alin. (1) se întabulează în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
    ART. 2. - Se aprobă dezlipirea terenului descris la art.1, pe două loturi, conform planului de identificare şi dezmembrare executat de ing. de col. Fogarasi Botond, anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă, după cum urmează:
    - lotul nr.1, cu nr.top nou 993/828/3/3/b/1/3/7 cu 5945 mp, nr. top. nou 993/828/3/1/2/2/1 cu 16437 mp, nr.top nou 993/828/3/2/2/1 cu 494 mp, având destinaţia de teren construcţii,
    - lotul nr.2, cu nr.top nou 993/828/3/2/2 în suprafaţă de 204 mp, având destinaţia de teren construcţii.
    ART. 3. - (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a parcelei  cu nr. top nou 993/828/3/2/2, în suprafaţă de 204 mp, proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
    (2) Parcela de teren este destinată amplasării unei construcţii metalice pentru terasă de vară, în vederea desfăşurării de activităţi sezoniere, specifice restaurantelor.
   ART. 4. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice, anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
   ART. 5.- Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 100 lei.
   ART. 6.- Componenţa nominală a comisiei de evaluare a ofertelor şi data şedinţei de evaluare a ofertelor se stabileşte prin dispoziţie de primar;
   ART. 7. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiei de evaluare şi Biroului Cadastru şi Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2009.                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                          Miklós Zoltán                                                                 SECRETAR
                                                                                                           Kulcsár Tünde

Anexa nr. 2  la H.C.L. nr. 154/2009


Anexa nr. 3 LA  H.C.L nr. 154/2009

Anexa nr. 1, 2, 3 la Regulament
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină