Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
Judeţul Covasna

HOTĂRÂREA NR.  148/2009

privind aprobarea retragerii Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management  al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere H.C.L. nr. 129/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Covasna şi Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management  al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Covasna nr. 5245/2009, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 23483/2009;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 1/2009 al şedinţei Consiliului de administraţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25386/2009 al Oficiul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin (2) lit. f şi art. 115 alin.(1) lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management  al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”.   
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András;


Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2009


                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                         Miklós Zoltán                                                                  SECRETAR
                                                                                                           Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină