Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

HOTĂRÂREA NR.  147/2009

privind modificarea şi completarea HCL nr.112/2000 privind subvenţionarea cheltuielilor materiale de funcţionare la transportul urban de călători şi a abonamentelor de călătorie pe liniile de autobuz deservite de S.C. MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25399/2009 al Serviciului Economic în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 35. alin. (2) lit.i din Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local;
În baza prevederilor art.15 lit. b din O.G. nr. 19/1997 privind serviciile de transport public, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d şi alin. (6) lit a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr.112/2000 privind subvenţionarea cheltuielilor materiale de funcţionare la transportul urban de călători şi a abonamentelor de călătorie pe liniile de autobuz deservite de SC MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea după articolul 1 a unui nou articol, art 1.1 cu următorul cuprins:
“Art. 1.1- (1) Se aprobă acordarea de reduceri la contravaloarea abonamentelor de călătorie achitate de societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe pentru angajaţii care utilizează mijloacele de transport public local aparţinând S.C. MULTI-TRANS S.A. Sântu Gheorghe, după cum urmează:         
- pentru societăţile cu un număr de angajaţi între 50-200 persoane: o reducere de 10%
- pentru societăţile cu un număr de angajaţi între  201-500 persoane: o reducere de 20%
- pentru societăţile cu un număr de angajaţi peste 501 de persoane: o reducere de 30%
(2) Pentru a beneficia de prevederile alin (1) societăţile comerciale vor depune la sediul S.C. MULTI-TRANS S.A. lunar, până la sfârşitul lunii pentru luna următoare, o cerere scrisă însoţită de un act doveditor emis de Direcţia de Muncă şi Protecţia Socială Covasna, prin care se rezulte numărul de persoane angajate în cadrul societăţii.”
ART. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 potrivit celor cuprinse în actul adiţional anexă la prezenta hotârăre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotârări se încredinţează Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 25 iunie 2009


                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                       Miklós Zoltán                                                            SECRETAR
                                                                                                    Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr. 147/2009


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină