Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


  HOTĂRÂREA NR.  146/2009

privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/16.06.2009 pentru întocmirea PUZ „Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne, strada Borvíz

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25283/2009 al arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul prealabil de oportunitate nr. 3/16.06.2009 şi Procesul verbal nr. 6/15.06.2009 al CTUAT care a stat la baza emiterii avizului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 3/16.06.2009 emis de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru documentaţia: Plan Urbanistic Zonal „Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne str. Borvíz”, depusă de S.C. KEL-MEL S.R.L. Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2009                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                        Miklós Zoltán                                                         SECRETAR
                                                                                                 Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr. 146/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină