Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 375/2016 pentru modificarea HCL nr. 3/2014 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale pentru Municipiul Sfîntu Gheorghe, de către URBAN-LOCATO S.R.L.

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 374/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2017

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 373/2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat cu partenerii selectaţi în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: Înfiinţarea unui GAL şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din municipiul Sfântu Gheorghe cu care se participă la Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, apel de proiecte X/2016, „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20000 locuitori

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 372/2016 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la implementarea proiectului intitulat „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 371/2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2/2016 la Contractul de parteneriat, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 370/2016 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice și a valorii lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2017

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 369/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Nicolae Iorga”

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 368/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare b-dul Gen. Grigore Bălan”

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 367/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. 1 Decembrie 1918 între b-dul Gen. Grigore Bălan şi str. Nicolae Bălcescu”

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 366/2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea anvelopei clădirii Casa căsătoriei”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, (inclusiv amenajări interioare)

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 365/2016 privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 364/2016 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, şi GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 363/2016 privind recalcularea chiriilor aferente unor locuințe construite prin programul ANL pentru anul 2017

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 362/2016 privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Ciucului nr. 19, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Biró Ida

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 361/2016 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de spaţiu comercial, care aparţin domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 360/2016 privind scutirea proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Puskás Tivadar nr. 64, bl. 34, sc. C de la plata impozitului pe clădire, pe o perioadă de 1 an

 

28-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 359/2016 pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2016, în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe”

 

19-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 358/2016 privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. General Grigore Bălan nr. 10

 

19-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 357/2016 privind aprobarea documentaţiei faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie, precum şi a indicatorilor tehnico-economici, în vederea autorizării executării lucrărilor de intervenţie în regim de primă urgenţă pentru lucrarea de intervenţie „Refacere pod de lemn peste râul Olt, localitatea Chilieni judeţul Covasna”

 

19-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 356/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 355/2016 privind modificarea HCL nr. 321/2016 pentru modificarea şi completarea actului constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 354/2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 353/2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2016

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 352/2016 pentru rectificarea H.C.L. nr. 337/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” din Sfântu Gheorghe pentru organizarea a XX-a aniversări a Ansamblului de muzică veche Codex

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 351/2016 privind aprobarea schimbării denumirii Cămin „Zathureczky Berta” în Complex „Zathureczky Berta”, respectiv aprobarea Regulamentului de funcționare și Regulamentului de ordine interioară al acestuia

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 350/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Zonă de recreere ECO WI-FI în municipiul Sfântu Gheorghe”

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 349/2016 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza proiect tehnic, a unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din contractul de finanţare nr. 40.634/2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 348/2016 privind transmiterea în administrarea Liceului de Artă „Plugor Sándor” a unei locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţa de locuinţă de serviciu

 

12-dec-2016 HOTĂRÂREA NR. 347/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017

 

12-dec-2016 HOTĂRÂREA NR. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

12-dec-2016HOTĂRÂREA NR. 345/2016 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, începând cu data de 01.12.2016

 

29-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 344/2016 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 569/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78

 

29-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 343/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică cu societatea de avocatură Gîscan & Asociaţii pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni împotriva Deciziei nr. 15/2016 şi Încheierii nr. 30/2016 emise de Curtea de Conturi a României

 

29-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 342/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică cu societatea de avocatură Gîscan & Asociaţii pentru reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr. 398/119/2016

 

29-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 341/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică cu societatea de avocatură Gîscan & Asociaţii pentru reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr. 1000/119/2015

 

29-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 340/2016 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de parteneriat nr. 73.677/22.12.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Promovare a Sănătăţii Mintale „Esély” Lelki Egészségvedő Egyesület

 

29-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 339/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 338/2016 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 337/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” din Sfântu Gheorghe pentru organizarea a XX-a aniversări a Ansamblului de muzică veche Codex

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 336/2016 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.12.2016

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 335/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură Kónya Ádám în vederea organizării unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 334/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2016

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 333/2016 privind aprobarea majorării fondului de sprijinire a dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 332/2016 pentru modificarea și completarea HCL nr. 71/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 331/2016 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de asociere nr. 58.938/2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia pentru Presa Maghiară „Hármas”, în vederea realizării statuii „Berde Mózsa”

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 330/2016 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 15/15.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal „Zonă servicii -str. Jókai Mór Vest” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 329/2016 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 14/14.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal Zonă de agrement II.-Chilieni Municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 328/2016 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 13/14.11.2016 pentru întocmirea planului urbanistic zonal „Zonă de locuinţe şi servicii –str. Pârâului” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 327/2016 privind transmiterea în administrarea Liceului „Mikes Kelemen” a unei locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţă de serviciu

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 326/2016 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 325/2016 privind acceptarea ofertei de donație propusă de Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapitvány

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 324/2016 privind reglementarea situaţiei juridice al unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 323/2016 privind încetarea Contractului de închiriere nr. 1038/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi senatorul Klárik László-Attila

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 322/2016 privind modificarea şi completarea Contractului de de concesiune nr. 31.701/2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 321/2016 privind modificarea şi completarea actului constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

24-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 320/2016 privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Liga Cultural Creştină „Andrei Şaguna” pentru organizarea festivităţii dedicate Zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României

 

17-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 319/2016 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Focus Rectus în vederea finanţării şi organizării Ediţiei II a Săptămânii Designului

 

17-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 318/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Sepsi Rekreativ S.A. în vederea acordării sprijinului logistic în scopul amenajării a două patinoare

 

17-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 317/2016 pentru modificarea HCL nr. 303/2016 privind constituirea comisiei de inventariere a clădirilor care cad sub sfera de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare

 

17-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 316/2016 pentru modificarea HCL nr. 286/2016 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.

 

17-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 315/2016 pentru modificarea HCL nr. 285/2016 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

10-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 314/2016 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”

 

10-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 313/2016 privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

10-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 312/2016 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea transmiterii dreptului de administrare asupra locuinţelor de serviciu proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea unor instituții publice

 

10-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 311/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Producerea energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile”, al Căminului Zathureczky Berta

 

10-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 310/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Producerea energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza de inot şi recreere”

 

10-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 309/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

10-noi-2016HOTĂRÂREA NR. 308/2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la 30.09.2016

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 307/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 306/2016 privind aprobarea finanţării activităţilor sportive a Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 305/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 304/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2016

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 303/2016 privind constituirea comisiei de inventariere a clădirilor care cad sub sfera de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 302/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 301/2016 privind desemnarea dlui Toth-Birtan Csaba viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 300/2016 privind aplicarea Căminului „Zathureczky Berta” la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 299/2016 privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 298/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. în vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 297/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Sporturilor între str. 1 Decembrie 1918 şi str. Nuferilor”

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 296/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare al Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare zona de locuit cuprinsă între str. Nagy György şi str. Puskás Tivadar”

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 295/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea clădirilor principale, corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din municipiul Sfântu Gheorghe”

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 294/2016 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 12/14.10.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective –Fortuna Park” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 293/2016 privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 11/14.10.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ „Simeria Vest –Subzona 6” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 292/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de agrement, sport şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 291/2016 privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Lunca Oltului f.n.

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 290/2016 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract, respectiv prelungirea contractelor expirate în cursul lunii octombrie 2016

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 289/2016 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 288/2016 privind preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri mobile în proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 287/2016 privind trecerea din proprietate privată în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui teren cu destinaţie de drum

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 286/2016 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 285/2016 privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 284/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. pentru dizolvarea societăţii TEGA KER S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 283/2016 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 17

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 282/2016 privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 18

 

27-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 281/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Tineretului Maghiar din Covasna în vederea organizării şi finanţării evenimentului „Balul Bobocilor al municipiului Sfântu Gheorghe”

 

13-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 280/2016 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru maşini electrice şi electrice hibrid plug-in în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

13-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 279/2016 privind inițierea demersurilor legale pentru modernizarea și refuncționalizarea imobilului fostul Hotel Bodoc

 

13-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 278/2016 privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Carta Europeană pentru Egalitate între Femei şi Bărbaţi în Viaţa Locală

 

13-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 277/2016 privind manifestarea intenției Municipiului Sfântu Gheorghe de preluare în administrare și exploatare cu titlu gratuit a unui patinoar artificial mobil oferit de Fundația „MENS SANA”, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc

 

13-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 276/2016 privind încheierea unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Club Sportiv „Show Time” în vederea organizării evenimentului „Şugaş Race” – competiţie internaţională de alergare montană şi mountain bike, ed. a IV-a

 

13-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 275/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe precum şi al instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2017

 

13-oct-2016HOTĂRÂREA NR. 274/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 273/2016 privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 272/2016 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 271/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 270/2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în vederea amplasării unui panou de reclamă de tip totem

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 269/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2016

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 268/2016 pentru rectificarea H.C.L. nr. 233/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 267/2016 privind stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 266/2016 privind revocarea H.C.L. nr. 186/2016 privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. MESAROS DAN

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 265/2016 privind revocarea HCL nr. 116/2006 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/19.04.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare), şi aprobarea Avizului de oportunitate nr. 7/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare)

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 264/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 10/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială PUZ Ciucului Grădină” Sfântu Gheorghe

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 263/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 9/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Str. Arcuşului – D.N. 12, Sfântu Gheorghe”

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 262/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 8/12.08.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii -Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 261/2016 privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 260/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2016

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 259/2016 privind declanşarea procedurii de departajare pentru atribuirea a 13 autorizaţii taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 258/2016 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, modificarea contractului de concesiune nr. 31398/2016, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenuri alăturate

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 257/2016 privind vânzarea directă a imobilui proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl.6, sc B, ap. 11, către chiriaşul Tătar Cornel-Antal

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 256/2016 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2016-2017

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 255/2016 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.10.2016

 

29-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 254/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Fabatka” în vederea organizării şi finanţării evenimentului „Manus - Întâlnirea romilor din cartierul Őrkő

 

14-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 253/2016 privind aprobarea Proiectului de integrare socio-economică şi de combatere a sărăciei în comunitatea marginalizată rromă din Cartierul Ciucului, Municipiul Sfântu Gheorghe și aprobarea Acordului de parteneriat ce se va încheia cu partenerii selectați în vederea depunerii în comun a cererii de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/18/4/1

 

14-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 252/2016 privind modificarea şi completarea HCL nr. 207/2010 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Cinematograful Arta” în favoarea Teatrului „Andrei Mureşanu” - Sfântu Gheorghe

 

14-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 251/2016 privind emiterea acordului de principiu în vederea finanţării a 2% din valoarea totală a proiectului Şcolii Gimnaziale „Ady Endre”

 

14-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 250/2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în Sfântu Gheorghe în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe

 

14-sep-2016 HOTĂRÂREA NR. 249/2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemn rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 248/2016 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe de serviciu situate în str. Borvíz

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 247/2016 privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 246/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 245/2016 privind modificarea HCL nr. 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 244/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului Consultativ al Căminului „Zathureczky Berta”

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 243/2016 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administrație ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 241/2016 privind modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 154/2016 pentru obiectivul de investiţii: „Construire casa mortuară la Chilieni” judeţul Covasna

 

06-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 240/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional Secuiesc

 

01-sep-2016HOTÃRÂREA NR. 239/2016 privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în vederea obţinerii titlului de Parc industrial de către SEPSIIPAR S.R.L.

 

01-sep-2016HOTĂRÂREA Nr. 238/2016 privind înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Ady Endre” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

01-sep-2016HOTĂRÂREA Nr. 237/2016 privind înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

01-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 236/2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe a unor apartamente de locuinţe din strada Daliei

 

01-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 235/2016 privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” asupra apartamentului situat în str. Daliei nr. 1, bl. 12, sc. D, ap. 3

 

01-sep-2016HOTĂRÂREA Nr. 234/2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Sfântu Gheorghe în favoarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna

 

01-sep-2016HOTĂRÂREA NR. 233/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 232/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi refuncţionalizare parter comercial în biroul cu relaţii cu publicul str. Daliei, nr. 1” din municpiul Sfântu Gheorghe

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 231/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2016

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 230/2016 pentru reactualizarea indicatorilor economici aprobaţi prin HCL 166/2014 privind actualizarea devizului general pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 229/2016 privind revocarea H.C.L. 195/2016 privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul General Grigore Bălan și aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea privată a municipiul Sfântu Gheorghe, situate pe b-dul General Grigore Bălan fn.

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 228/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Zonă Industrială S.C. Bon Sweet Bon Producţie S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 227/2016 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 226/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă Triastes în vederea organizării şi finanţării concursului de Triatlon „Cupa Háromszék”, ed. a XXV-a

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 225/2016 privind încheierea unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Romano Catolică Nr. 1, în vederea înfiinţării unui parc comunitar

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 224/2016 pentru revocarea H.C.L nr. 140/2016 privind acceptarea ofertei de donație propusă de dl. Pakó Benedek

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 223/2016 privind modificarea Contractului de închiriere nr. 13/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Sfântu Gheorghe

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 222/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia pentru presa maghiară „Hármas”, în vederea realizării statuii „Berde Mózsa”

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 221/2016 privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafața de pajiște aflată în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 42606/11.07.2016

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 220/2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile din domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Casei de Cultură „Konya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 219/2016 privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de asociere nr. 43.667/15.07.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 217/2016 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 216/2016 privind modificarea listei de investiţii, anexă a bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 215/2016 privind modificarea listei de investiţii anexă a bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV S.A Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 214/2016 privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al anului 2016

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 213/2016 pentru modificarea H.C.L. 194/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

25-aug-2016HOTĂRÂREA NR. 212/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

18-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 211/2016 privind revocarea HCL 98/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Căminului bl. 34, sc. C, în scopul utilizării acestuia ca sediu al secţiei nr. 1 al Poliţiei locale

 

18-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 210/2016 privind desemnarea unei persoane în Consiliul de Administraţie al „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”

 

18-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”

 

18-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 208/2016 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, începând cu data de 01.08.2016

 

18-aug-2016HOTĂRÂREA Nr. 207/2016 privind aprobarea Strategiei integrată de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 206/2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2016

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 205/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2016

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 204/2016 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok” în vederea finanţării şi organizării programului “Săptămâna de evanghelizare” pentru copiii din Sfântu Gheorghe, indiferent de apartenenţa religioasă

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 203/2016 pentru modificarea HCL nr. 121/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 202/2016 privind modificarea Contractului de nr. 33553/27.05.2016 încheiat între municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Crescătorilor de Taurine Chilieni

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 201/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 6/11.07.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe II – str. Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 200/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/11.07.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe şi servicii – Chilieni” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 199/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Stadionului”

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 198/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Puskás Tivadar între str. Daliei şi str. Oltului”

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 197/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Crângului”

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 196/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Bánki Dónát între str. Kriza János şi str. Fabricii”

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 195/2016 privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul General Grigore Bălan

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 194/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 193/2016 privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu situate în str. Borvíz, pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi în instituţiile de cultură şi de învăţământ aflate în subordinea autorităţii publice locale

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 192/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei „Asociaţia Vadon” Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 191/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 190/2016 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Fondului de Garantare Sfântu Gheorghe S.A.- Filiala F.N.G.C.I.M.M.- I.F.N.

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 189/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. – Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 188/2016 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 187/2016 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Sugáskert S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 186/2016 privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. MESAROS DAN

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 185/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe b-dul. Gen. Grigore Bălan f.n.

 

28-iul-2016HOTĂRÂREA NR. 184/2016 privind achiziţionarea terenurilor situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór fn, proprietatea numiţilor Virág Szilárd şi Virág Timea

 

26-iul-2016HOTĂRÂREA Nr. 183/2016 privind încheierea unui contract de asociere între municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Culturală Eufonia, în vederea participării Corului de Cameră „Pro Musica” Sfântu Gheorghe la un eveniment cultural care se va desfăşura în localitatea Magyarkanizsa (Kanjiza), Republica Serbia, oraş înfrăţit cu municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-iul-2016HOTĂRÂREA Nr. 182/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

14-iul-2016HOTĂRÂREA Nr. 181/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

14-iul-2016HOTĂRÂREA Nr. 180/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Clubului Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

14-iul-2016HOTĂRÂREA Nr. 179/2016 privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea prelungirii schimbării destinaţiei pe o perioadă de 5 ani a imobilului ”Corp C”, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78 ce a aparținut Centrului Bugetar – Grădinița cu Program Prelungit „Gulliver”, din spații destinate învățământului în spații la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru funcționarea unor cabinete medicale și a unei farmacii

 

14-iul-2016HOTĂRÂREA Nr. 178/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Fanfara Kovács András” în vederea organizării şi finanţării Festivalului Internaţional al Fanfarelor, ediţia a XXV-a

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 177/2016 privind încheierea unui contracte de închiriere pentru o suprafață de pajiște aflată în administrarea municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 176/2016 privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 175/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 174/2016 privind aprobarea antemăsurătorii și a valorii lucrărilor silvice ce vor fi executate în anul 2016 de Ocolul Silvic „Hatod” S.R.L. în fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 173/2016 privind prelungirea Contractului de sublocaţiune nr. 25930/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 172/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2016

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 171/2016 privind modificarea H.C.L. 144/2016 cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în vederea finanţării premierii cadrelor didactice ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2014 – 2015

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 170/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociația Vadon” în vederea organizării „Galopiadei Secuieşti”

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 169/2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire principală, internat şi vechea clădire (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Naţional „Székely Mikó”, din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 168/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a SEPSIIPAR S.R.L.

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 167/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSI REKREATÍV S.A.

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 166/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor a MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 165/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţilor URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 164/2016 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 163/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 162/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 161/2016 privind alegerea viceprimarilor municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 160/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

22-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 159/2016 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca legal constituit

 

22-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 158/2016 privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-iun-2016HOTĂRÂREA Nr. 157/2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

17-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 156/2016 privind aprobarea stabilirii plafonului valoric pentru publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul municipiului Sfântu Gheorghe

 

17-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 155/2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată din Coşeni în vederea realizării obiectivului de investiţii „Casa mortuară în satul Coşeni”

 

17-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 154/2016 privind modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 378/2014 pentru obiectivul de investiţii: „Construire casa mortuară la Chilieni” judeţul Covasna

 

17-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 153/2016 privind modificarea H.C.L. 122/2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

17-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 152/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al SEPSI REKREATÍV S.A. – Sfântu Gheorghe pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii

 

17-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 151/2016 privind însuşirea actului emis la data de 6 iunie 2016 de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - BERD

 

17-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 150/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru luna iunie

 

08-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 149/2016 privind aprobarea încetării Contractului de păşunat cu nr. 23552/12.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Demeter Dénes

 

08-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 148/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

08-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 147/2016 preluarea imobilului care a constituit obiectiv de investiție al proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Sfântu Gheorghe” din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

08-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 146/2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu Detalii de Execuţie (PT+DE) aferentă obiectivului de investiţii: „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

08-iun-2016HOTĂRÂREA NR. 145/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru data 08.06.2016

 

31-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 144/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România în vederea finanţării premierii cadrelor didactice ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2014 – 2015

 

31-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 143/2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 142/2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2016

 

31-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 141/2016 privind modificarea contractului de închiriere pentru suprafața de pajiște aflată în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

31-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 140/2016 privind acceptarea ofertei de donație propusă de dl. Pakó Benedek-REVOCATĂ

 

31-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 139/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 138/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe „SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 137/2016 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării „Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe 2016”

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 136/2016 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării definitive a destinaţiei ansamblului de imobil situat pe strada Ciucului, nr. 50 din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 135/2016 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V, pe anul 2016

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 134/2016 privind aderarea municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Oraşe Energie România”

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 133/2016 privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 132/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 131/2016 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 12

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 130/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 129/2016 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din judeţul Covasna în vederea finanţării şi organizării Simpozionului internaţional – Rezistenţa anticomunistă in lagărul comunist în perioada 1945-1989

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 128/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe şi aprobarea bilanţului contabil pe anul 2015

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 127/2016 privind aprobarea bilanţului contabil al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015

 

26-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 126/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

23-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 125/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

12-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 124/2016 privind mandatarea viceprimarului municipiului, d-na Sztakics Éva-Judit pentru reprezentarea municipiului în raporturile juridice cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BERD

 

12-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 123/2016 privind încheierea unor contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în administrarea municipiului Sfântu Gheorghe

 

12-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 122/2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitaţie de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

12-mai-2016HOTĂRÂREA NR. 121/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 120/2016 privind aprobarea depunerii proiectului cultural „Expoziţie permanentă Kós Károly la Sfântu Gheorghe” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului ”ACCES” lansat de Ministerul Culturii

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 119/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2016

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 118/2016 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 16/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 117/2016 pentru rectificarea HCL 87/2016 pentru reactualizarea indicatorilor aprobați prin HCL nr. 166/2014 privind modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 116/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/19.04.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare)

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 115/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/19.04.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă de instituţii publice şi servicii”, str. Gábor Áron nr. 16A, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 114/2016 privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate oferite de „Adăpostul de Noapte”

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 113/2016 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 112/2016 privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 583/2011 încheiat cu Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania - filiala Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 111/2016 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 577/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19.

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 110/2016 privind modificarea Contractului de concesiune nr. EC. 1095/12.10.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi OMV Petrom S.A.

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 109/2016 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia „Sera Romania” în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 108/2016 privind modificarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Asociaţia de promovare a sănătăţii mintale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület în vederea organizării Programului „Început sigur” pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii romilor din cartierul „Őrkő”, cu precădere a copiilor preşcolari

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 107/2016 privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 106/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 105/2016 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna pentru premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2014 - 2015

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 104/2016 privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 mai 2016

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 103/2016 privind validarea mandatului unui consilier local

 

28-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 102/2016 privind actualizarea componenţei nominale a comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 101/2016 privind conferirea post-mortem a titlului ”PRO URBE domnului Albert Álmos

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 100/2016 privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2016

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 99/2016 privind instituirea programului educativ-cultural „Sfântu Gheorghe - oraşul meu”

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 98/2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor locuri de parcare publice situate în P-ţa ”Mihai Viteazul” în favoarea Consiliului Judeţean Covasna

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 97/2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unorlocuri de parcare publice situate în P-ţa ”Mihai Viteazul” în favoareaInstituţiei Prefectului Judeţul Covasna

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 96/2016 privind modificarea Actului constitutiv al SEPSIIPAR S.R.L. şi revocarea din calitatea de administrator al SEPSIIPAR S.R.L. a Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 95/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSIREKREATIV S.A. Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanţului contabil pe anul 2015

 

11-apr-2016HOTĂRÂREA NR. 94/2016 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 273/2015 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu URBAN - LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A.

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 93/2016 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 92/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2016

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 91/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 90/2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 89/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 88/2016 privind modificarea Devizului general al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare acoperiş la Colegiul Naţional ”Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 317/2015

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 87/2016 pentru reactualizarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 166/2014 pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 86/2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Extindere Centru Multifuncţional Néri Szent Fülöp, construire baie publică” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 85/2016 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Umbrei

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 84/2016 pentru modificarea şi completarea HCL. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 83/2016 privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de comodat nr. 492/2010 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 82/2016 privind trecerea din proprietate privată în proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat pe str. Centralei fn.

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 81/2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile situate în str. Daliei nr. 1 bl. 12, în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 80/2016 privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de comodat nr. 22817/09.05.2014 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Agenţia Naţională Antidrog

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 79/2016 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 64.865/10.11.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii ”SFÂNTU GHEORGHE”

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 78/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

31-mar-2016 HOTĂRÂREA NR. 77/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a acţionarilor al SEPSI REKREATÍV S.A. cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 76/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 75/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 74/2016 privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 73/2016 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2016

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 72/2016 privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 71/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2016 privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 69/2016 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2016

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 68/2016 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 67/2016 privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 66/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 65/2016 privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune” şi Fundaţia “Lajtha László” din Sfântu Gheorghe, în vederea finanţării organizării evenimentului „Cea de-a XII-a Întâlnire a Ansamblurilor Profesioniste de Dans Popular din Transilvania”

 

31-mar-2016 HOTĂRÂREA NR. 64/2016 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Asociaţia “Caritas – Asistenţă Socială” filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, în vederea finanţării şi organizării activităţilor desfăşurate de Centrul de zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate, aflat în cartierul Őrkő din municipiul Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 63/2016 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015

 

31-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 62/2016 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Bote Corina

 

24-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 61/2016 privind aprobarea cotizației municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC ” pe semestrul I al anului 2016

 

24-mar-2016HOTĂRÂREA NR. 60/2016 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 30 noiembrie 2016

 

29-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 59/2016 privind aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Sport Club Athletico Bucureşti S.R.L

 

29-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 58/2016 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 57/2016 privind desemnarea administratorului public al municipiului, dl. Czimbalmos Kozma Csaba ca reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna”

 

29-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 56/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/25.02.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal„Modificare Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism – Zona Centrală”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 55/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul 2016

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 54/2016 privind mandatarea viceprimarului municipiului, d-na Sztakics Éva-Judit, pentru reprezentarea în justiţie a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 53/2016 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok” în vederea finanţării şi organizării “Seminarului de prevenţie, informare şi formarea abilităţilor practice în domeniul planificării familiale” pentru familiile tinere din municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 52/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2016

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 51/2016 privind încheierea contractului de asistenţă juridică cu societatea de avocatură Muşat & Asociaţii pentru înaintarea recursul şi reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa Curtii de Apel Braşov în dosarul 1617/119/2014

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 50/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 49/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe ”SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările ulterioare

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 48/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 47/2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 46/2016 pentru modificarea Devizului general al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Extindere consolidare bloc 25, str. Dealului nr. 11 municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” aprobat prin H.C.L. nr. 318/2015

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 45/2016 privind stabilirea termenului limită de achitare a abonamentelor de parcare, pentru anul 2016

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 44/2016 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 43/2016 privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 42/2016 privind modificarea şi completarea contractului de mandat nr. 65.052/2015 încheiat cu reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 40/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 39/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură ”Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2016

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 38/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2016

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 37/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2016

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 36/2016 privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe

 

24-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 35/2016 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Joós Stefan-Leontin

 

19-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 34/2016 privind desemnarea unui viceprimar pentru exercitarea atribuţiilor legale de primar al municipiului Sfântu Gheorghe, pe perioada în care dl. Antal Árpád-András se află sub controlul judiciar, cu interdicţia de a-şi desfăşura activitatea de primar

 

19-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 33/2016 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 32/2016 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 31/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe în vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 30/2016 pentru revocarea H.C.L nr. 271/2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 29/2016 pentru revocarea H.C.L nr. 270/2015 privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 28/2016 privind atribuirea unei licenţe de traseu firmei TWENTY-TWO IMPORT EXPORT S.R.L. pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 27/2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 359/2015 privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al municipiului Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 26/2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2016

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 25/2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2015 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2015 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 23/2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2015 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 22/2016 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/12.01.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism „Zonă servicii-depozitare - str. Kökényes, nr. 34”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 21/2016 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

01-feb-2016 HOTĂRÂREA NR. 20/2016 pentru reactualizarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 166/2014 privind actualizarea devizului general pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 19/2016 privind reactualizarea indicatorilor Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare cinematograf Arta, Sfântu Gheorghe”, aprobaţi prin HCL nr. 68/2013

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 18/2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Andrei Şaguna”

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în municipiul Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 16/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna, Caietului de sarcini al serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna, precum și a Documentaţiei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Staţiei de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 15/2016 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2016 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 14/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 13/2016 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 3489/14.05.2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „MÍVES”

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 12/2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 3/2014 privind aprobarea preţului local al energiei termice pentru producerea energiei termice pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, de către URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 11/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2016

 

01-feb-2016HOTĂRÂREA NR. 10/2016 privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2016

 

01-feb-2016 HOTĂRÂREA NR. 9/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2016

 

22-ian-2016HOTĂRÂREA NR. 8/2016 privind delegarea gestiunii prin negociere directă a serviciilor de utilitate publică a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

22-ian-2016HOTĂRÂREA NR. 7/2016 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

22-ian-2016HOTĂRÂREA NR. 6/2016 privind validarea mandatului unui consilier local

 

22-ian-2016HOTĂRÂREA NR. 5/2016 privind revocarea H.C.L. nr. 350/2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Váncsa Albert, respectiv a H.C.L nr. 351/2015 privind validarea mandatului unui consilier local

 

08-ian-2016HOTĂRÂREA NR. 4/2016 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

08-ian-2016HOTĂRÂREA NR. 3/2016 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de spaţiu comercial, care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

08-ian-2016HOTĂRÂREA NR. 2/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

08-ian-2016 HOTĂRÂREA NR. 1/2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină