Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 365/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2016

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 364/2015 privind aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 363/2015 privind aprobarea listei cu persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 362/2015 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare de stat din municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2016 – 2017

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 361/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 360/2015 privind aprobare documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială str. Constructorilor”, municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 359/2015 privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 358/2015 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 357/2015 privind stabilirea termenului limită de achitare a abonamentelor de parcare de reşedinţă în municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul 2016

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 356/2015 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 21947/16.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 355/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare Chilieni şi Coşeni

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 354/2015 privind prelungirea pe o perioadă de 24 luni a tragerilor prevăzute în contractul de finanţare rambursabilă externă în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 353/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 352/2015 pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2015 în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 351/2015 privind validarea mandatului unui consilier local

 

29-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 350/2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Váncsa Albert

 

23-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 349/2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

23-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 348/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

23-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 347/2015 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn amplasate pe domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situat pe P-ţa Libertăţii fn.

 

23-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 346/2015 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2015, aprobat prin H.C.L. nr. 70/2015

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 345/2015 privind aprobarea cesiunii Contractului de închiriere nr. 305/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea VODAFONE ROMÂNIA S.A.

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 344/2015 privind trecerea Căminului „Zathureczky Berta” în subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 343/2015 privind modificarea HCL nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”, cu modificările și completările ulterioare

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 342/2015 privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe”, SMIS 7717, pentru care termenul de finalizare s-a prelungit, în condițiile legii

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 341/2015 privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a municipiului Sfântu Gheorghe”, SMIS 7670, pentru care termenul de finalizare s-a prelungit, în condițiile legii

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 340/2015 privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”, SMIS 13357, pentru care termenul de finalizare s-a prelungit, în condițiile legii,

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 339/2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2015

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 338/2015 privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 337/2015 privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Reformată Coşeni pe anul 2015

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 336/2015 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV pe anul 2015

 

16-dec-2015HOTĂRÂREA NR. 335/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Realizare sistem de securitate şi acces de incendiu la sala de spectacole „Kamara””, din municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 334/2015 privind aprobarea de către asociatul minoritar URBAN-LOCATO S.R.L. a modificării denumirii și actului constitutiv al SEPSISPORT S.R.L.

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 333/2015 privind aprobarea de către asociatul majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe a modificării denumirii și actului constitutiv al SEPSISPORT S.R.L.

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 332/2015 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația „Asociaţia Pentru Orgă Caelestis - Vox Caelestis Orgonaegyesület” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării concertului de orgă „Cântece de Advent”

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 331/2015 privind majorarea bugetului programului multianual “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 330/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2015

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 329/2015 privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal „B-dul Gen. Grigore Bălan – Zonă servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 328/2015 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003 republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 327/2015 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 573/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 12

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 326/2015 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situat pe str. Bánki Donát

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 325/2015 privind aprobarea transmiterii fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului ”Vila Cerbul”, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Şugaş Băi, în proprietatea Parohiei Romano Catolice V. Sfântu Gheoghe

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 323/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATIV S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 324/2015 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Asociaţia de promovare a sănătăţii mentale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület în vederea organizării Programului „Început sigur” pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii romilor din cartierul „Őrkő”, cu precădere a copiilor preşcolari

 

26-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 322/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 321/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 64/2013 privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 320/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susținerea studenților din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 319/2015 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Teatrul „Tamási Áron” şi Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune” în vederea finanţării şi organizării “Festivalului Internaţional de Teatru de Mişcare” în Municipiul Sfântu Gheorghe, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2015

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 318/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Extindere consolidare bloc 25, str. Dealului nr. 11 municipiul Sfântu Gheorghe, jud.Covasna”

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 317/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare acoperiş la Colegiul Național ”Székely Mikó” municipiul Sfântu Gheorghe”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 316/2015 privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 315/2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la dat de 30.09.2015

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 314/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

19-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 313/2015 privind aprobarea majorării cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015 la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC ”

 

05-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 312/2015 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Fundaţia “Lajtha László” din Sfântu Gheorghe, Teatrul Tamási Áron şi Ansamblul de Dansuri Trei Scaune în vederea finanţării şi organizării spectacolelor formaţiei de dans “Ifjú Szivek”, în Municipiul Sfântu Gheorghe, în data de 20 şi 21 noiembrie 2015

 

05-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 311/2015 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Asociaţia “Georgius” din Sfântu Gheorghe şi Teatrul Tamási Áron în vederea finanţării şi organizării unui concert simfonic pentru copiii din clasele I-VIII, în Municipiul Sfântu Gheorghe, la Teatrul Tamási Áron, în data de 20 noiembrie 2015

 

05-noi-2015HOTĂRÂREA NR. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 309/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 308/2015 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Focus Rectus în vederea finanţării şi organizării Ediţiei I a Săptămânii Designului

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 307/2015 privind aprobarea participării URBAN-LOCATO S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorge, la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A.

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 306/2015 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 273/2015 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A.

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 305/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 304/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna noiembrie 2015

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 303/2015 pentru rectificarea H.C.L. nr. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 302/2015 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 301/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Sport şi Agrement Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 300/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care nu se supun înmatriculării

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 299/2015 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/10.06.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Prelungire str. Nicolae Iorga”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 298/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 Chilieni” – DJ 103B Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 297/2015 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 296/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de anexă la cabinetul medical situat în imobilul din str. Vasile Godiş nr. 3

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 295/2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe zona Őrkő

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 294/2015 privind prelungirea contractelor de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate în str. Ţigaretei nr. 75.

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 293/2015 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 3

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 292/2015 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 1

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 291/2015 privind transmiterea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a 30 de bucăţi distribuitoare automate de bilete de parcare

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 290/2015 pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 13.541/18.03.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 289/2015 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii ”SFÂNTU GHEORGHE” a drumurilor de agricole de exploatare situate în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 288/2015 privind majorarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Asociaţia Vadon”, pe anul 2015

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 287/2015 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 1 noiembrie 2015

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 286/2015 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Serviciului de gospodărire a domeniului public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 noiembrie 2015

 

29-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 285/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 284/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare acoperiş la Liceul Teoretic Székely Mikó, municipiul Sfântu Gheorghe”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 283/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 282/2015 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 281/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 280/2015 pentru revocarea H.C.L. nr. 122/2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiţii „Amenajare peisageră piaţa Libertăţii, extindere parc” Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 279/2015 privind actualizarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 190/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii privind proiectul „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 278/2015 privind modificarea Documentației tehnnico-economice, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Demolare şi reconstruire WC public din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 277/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare clădire, reconstruire cerdac şi împrejmuire la Grădiniţa nr. 7 din strada Orbán Balázs, municipiul Sfântu Gheorghe judeţul Covasna”

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 276/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Zonă de locuinţe str. Izvorului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 275/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 250/2009 cu privire la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, cu modificările și completările ulterioare

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 274/2015 privind reglementarea situației juridice a drumurilor de exploatare situate în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 273/2015 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu URBAN - LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A.

 

19-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 272/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

10-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 271/2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”-REVOCATĂ

 

10-oct-2015 HOTĂRÂREA NR. 270/2015 privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2016-2022-REVOCATĂ

 

10-oct-2015HOTĂRÂREA NR. 269/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 268/2015 privind aprobarea Documentaţiilor tehnice pentru obiectivele de investiţii: ”Reabilitare apartament cu 2 camere str. Lăcrămioarei nr. 16, bl. 12/C/3 Proiect 8.115/1”, ”Reabilitare apartament cu 3 camere str. Daliei nr. 1, bl. 12/D/1 Proiect 8.115/2”, ”Reabilitare apartament cu 4 camere str. Daliei nr. 1, bl 12/D/3 Proiect 8.115/2015”

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 267/2015 privind desemnarea reprezentanţului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul Consultativ al Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 266/2015 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate Coşeni pe anul 2015

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 265/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2015

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 264/2015 privind desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia de selecţie a beneficiarilor locuinţelor de serviciu în baza contractului-cadru de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 120/2013

 

30-sep-2015OTĂRÂREA NR. 263/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 262/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe „Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2015

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 261/2015 pentru înfiinţarea unei unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 260/2015 privind depunerea candidaturii municipiului Sfântu Gheorghe pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 259/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 258/2015 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 257/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare str. Berzei între str. Primăverii – Brazilor”

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 256/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare str. Pârâului”

 

30-sep-2015 HOTĂRÂREA NR. 255/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 216/2015 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr. 1

 

30-sep-2015 HOTĂRÂREA NR. 254/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 253/2015 privind renunţarea la dreptul de superficie, constituit asupra unui teren în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe prin Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015 încheiat cu Parohia Reformată Coşeni

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 252/2015 privind vânzarea directă a bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl.8, sc B, ap. 12, către chiriaşul Kálmán Adalbert

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 251/2015 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 250/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 141/2015 și încheierea Actului adițional nr. 2/2015 la Contractul de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2015 HOTĂRÂREA NR. 249/2015 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Covasna în vederea finanţării şi organizării Ediţiei a XIII-a a Paradei Cârnaţilor şi Ediţiei a VI-a a Festivalului Verzei

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 248/2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”-REVOCATĂ

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 247/2015 privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 246/2015 privind aprobarea bilanţului contabil pe semestrul I al anului 2015 al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 245/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe precum şi al instituțiilor subordonate Consiliului Local al unicipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2016

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 244/2015 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 243/2015 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 octombrie 2015

 

30-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 242/2015 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSISPORT S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

22-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 241/2015 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) din Judeţul Covasna între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna

 

22-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 240/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

22-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 239/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 238/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 237/2015 privind înfiinţarea unui număr de 4 posturi didactice şi 2.5 posturi nedidactice, finanţate din bugetul local, în cadrul instituţiei de educaţie timpurie antepreşcolară arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 236/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 116/2010 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 250/2009 cu privire la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD-REVOCATĂ

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 235/2015 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 234/2015 pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 233/2015 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2015-2016

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 232/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Grigore Bălan”

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 231/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a municipiului Sfântu Gheorghe”-ANULATĂ

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 230/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 229/2015 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundaţia Creştină „Diakonia” şi Şcoala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi implementării în comun a programului „Şcoală după şcoală”

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 228/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 227/2015 privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

03-sep-2015HOTĂRÂREA NR. 226/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2015

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 225/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 193/2015 privind completarea listei de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 40634/2010

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 224/2015 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

30-iul-2015 HOTĂRÂREA NR. 223/2015privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Tineret “ECOU” în vederea finanţării şi organizării Ediţiei a VI-a a programului “Masterclass Debate 2015”

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 222/2015privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok” în vederea finanţării şi organizării programului “Săptămâna de evanghelizare” pentru copiii din Sfântu Gheorghe, indiferent de apartenenţa religioasă

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 221/2015privind aprobarea solicitării de încadrare în categoria funcţională de drum de interes local a drumului judeţean DJ 112 situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 220/2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local almunicipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2015

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 219/2015pentru rectificarea H.C.L. nr. 171/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Luceafărului din municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 218/2015pentru rectificarea H.C.L. nr. 170/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Zefirului din municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 217/2015privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghestr. Bánki Donát nr. 29

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 216/2015privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr. 1

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 215/2015privind dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu GheorgheStr. Ciucului nr. 19

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 214/2015privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pestr. Táncsics Mihály şi Vasile Goldiş

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 213/2015privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 28039/2014 încheiat între S.C. H-PRESS S.R.L. şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 212/2015privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de concesiune nr. 2351/27.04.1994 încheiat între Consiliul Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe şi Direcţia de Telecomunicaţii Covasna

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 211/2015privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 210/2015 privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 209/2015privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 208/2015privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2015

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 207/2015privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la 30.06.2015

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 206/2015privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

30-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 205/2015privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din Sfântu Gheorghe în vederea participării Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” la “Festivalul de Vară–Zilele Szent István”, organizat în Mosonmagyaróvár, Ungaria

 

27-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 204/2015pentru încheierea unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 40.839/2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Universitatea Sapientia privind transmiterea de către comodant, cu titlu gratuit, dreptul de folosinţă asupra ansamblului de imobile situate în str. Ciucului nr. 50, în favoarea Universităţii

 

27-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 203/2015privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 

17-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 202/2015privind aprobarea inițierii demersurilor legale pentru pentru schimbarea denumirii și obiectului de activitate a SEPSISPORT S.R.L. și înființarea de către URBAN-LOCATO S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorge a unei societăți pe acțiuni

 

17-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 201/2015privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

 

17-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 200/2015privind aprobarea inițierii demersurilor legale pentru schimbarea denumirii și obiectului de activitate al SEPSISPORT S.R.L. și înființarea de către Municipiul Sfântu Gheorge în asociere cu URBAN-LOCATO S.R.L. a unei societăți pe acțiuni

 

13-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 199/2015privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015

 

13-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 198/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare str. Lósy Schmidt Ede între str. Cserey Jánosné şi str. Vânătorilor”

 

13-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 197/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. V. Goldiş”

 

13-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 196/2015pentru modificarea H.C.L. nr. 130/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare str. Tineretului”

 

13-iul-2015 HOTĂRÂREA NR. 195/2015pentru modificarea H.C.L. nr. 129/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare str. Váradi József de la str. Horea, Cloşca şi Crişan”

 

08-iul-2015 HOTĂRÂREA NR. 194/2015privind rezilierea Contractului de finanţare nr. 18.969/316/01.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia Club Sportiv “SEPSI SIC“

 

08-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 193/2015 privind completarea listei de investiţii finanţate din linia de finanţare rambursabilă externă contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD cu contractul de credit nr. 40634/2010

 

08-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 192/2015privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SEPSISPORT S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

08-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 191/2015privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea str. 1 Decembrie 1918 de la str.G. Bălan până la pod”

 

03-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 190/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Stadionului”

 

03-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 189/2015privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

03-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 188/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Jókai Mór”

 

03-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 187/2015privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Transylvania Art and Heritage-Erdélyi Művészet és Örökség din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării evenimentului cultural intitulat „SPAŢIU VIU”

 

03-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 186/2015privind iniţierea rezilierii Contractului de asociere nr. IN 1410/10.03.2004 încheiat între Asociația Composesoratelor Murgo și Municipiul Sfântu Gheorghe

 

03-iul-2015HOTĂRÂREA NR. 185/2015privind încheierea Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul nr. 36009/24.06.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociaţia Culturală şi de Tineret “MUKKK” din Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional Secuiesc

 

25-iun-2015 HOTĂRÂREA NR. 184/2015privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 183/2015pentru modificarea H.C.L. nr. 156/2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza proiect tehnic, a unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din Contractul de finanţare nr. 40.634/03.11.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 182/2015pentru revocarea H.C.L. nr. 248/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 96/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 181/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Dealului”

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 180/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. 1 Decembrie 1918 de la str. Grigore Bălan până la pod”-ABROGATĂ

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 179/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Grigore Bălan”

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 178/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Nicolae Iorga”-ABROGATĂ

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 177/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Stadionului”-ABROGATĂ

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 176/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 175/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local almunicipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2015

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 174/2015privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 173/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 172/2015privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire împrejmuire şi Cabină poartă” la imobilele situate pe str. Lunca Oltului nr. 9, 11, 13 şi 15 din municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 171/2015privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Luceafărului din municipiul Sfântu Gheorghe”

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 170/2015privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Zefirului din municipiul Sfântu Gheorghe”

 

25-iun-2015 HOTĂRÂREA NR. 169/2015privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 3/16.06.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale B-dul Gen. Grigore Bălan”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

25-iun-2015 HOTĂRÂREA NR. 168/2015pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” – S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

25-iun-2015 HOTĂRÂREA NR. 167/2015privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 166/2015privind încheierea Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de asociere în participaţie nr. 22988/13.05.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Topspin Saint George”

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 165/2015privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de locaţiune nr. 205/01/1805 din 22.09.2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Romtelecom S.A.

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 164/2015privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul deasociere nr. 6860/ din 29.10.1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. MOL ROMÂNIA S.R.L.

 

25-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 163/2015privind apartamentizarea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Libertăţii nr. 1 şi transmiterea dreptului de administrare în favoarea unor instituţii de cultură

 

12-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 162/2015pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

12-iun-2015 HOTĂRÂREA NR. 161/2015privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Asociaţia Culturală şi de Tineret “MUKKK” din Sfântu Gheorghe şi Muzeul Naţional Secuiesc în vederea finanţării şi organizării concertelor susţinute în Municipiul Sfântu Gheorghe, în Grădina Muzeului Naţional Secuiesc, în perioada 25 iunie – 31 iulie 2015, cu ocazia Anului Tradiţie, din cadrul programului multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”

 

12-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 160/2015privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Administraţia Naţională “Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt în vederea realizării proiectului “Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt”

 

12-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 159/2015privind rectificarea Bugetului General al MunicipiuluiSfântu Gheorghe pe anul 2015

 

08-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 158/2015privind emiterea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru acordarea titlului de Colegiu Naţional Liceului Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe

 

08-iun-2015 HOTĂRÂREA NR. 157/2015pentru modificarea H.C.L. nr. 329/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare

 

08-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 156/2015privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza proiect tehnic, a unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din Contractul de finanţare nr. 40.634/03.11.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

08-iun-2015HOTĂRÂREA NR. 155/2015privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Culturală Mikes Kelemen în vederea finanţării şi organizării manifestării culturale „Noaptea Muzeelor la Sfântu Gheorghe”

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 154/2015privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Tineret „ECOU” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării Festivalului Internaţional de Teatru Atelier

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 153/2015pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 119/2015 privind modificarea unor contracte de închiriere încheiate în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 299/2012 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 152/2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local almunicipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2015

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 151/2015pentru desemnarea unei persoane în Consiliul de administraţie al„Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 150/2015privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/27.04.2015 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe strada Pârâului”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 149/2015 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (CTATU) a municipiului Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 148/2015privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii„Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt”

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 147/2015privind înfiinţarea unei Cărţi Funciare pentru suprafaţa de teren, vechea albie a pârâului Debren din municipiul Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2015 HOTĂRÂREA NR. 146/2015privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 49/2015 privind achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Câmpului fn, proprietatea S.C. COMPACT S.R.L.

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 145/2015privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 144/2015privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe şi Liceul Teologic Reformat instituţii de învăţământ preuniversitar persoane juridice

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 143/2015privind aprobarea transcrierii Contractului de concesiune nr. 2436/03.03.2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi C & C Comp S.R.L. către Bălaj Tünde-Éva I.I.

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 142/2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe a unui mijloc fix, concesionat în favoarea S.C. URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării prin casare

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 141/2015privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 140/2015privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 139/2015privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 138/2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2015

 

28-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 137/2015privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 136/2015privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor locuri de parcare publice situate în P-ța „Mihai Viteazul” în favoarea Instituției Prefectului Județul Covasna și Consiliului Județean Covasna

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 135/2015pentru înfiinţarea unei unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Napsugár” arondată Şcolii Gimnaziale „Ady Endre” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 134/2015privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 133/2015privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Instalaţie drenaj pe str. Libertăţii, respectiv, inima oraşului din Municipiul Sfântu Gheorghe cu racorduri aferente la imobilele din incintă”

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 132/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. László Ferenc”

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 131/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Înfrăţirii”

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 130/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tineretului”

 

11-mai-2015HOTĂRÂREA NR. 129/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiepentru obiectivul de investiţii„Modernizare str. Váradi József de la str. Horea, Cloşca şi Crişan”

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 128/2015privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 22817/09.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Agenţia Naţională Antidrog

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 127/2015privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a asociaţilor a SEPSISPORT S.R.L

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 126/2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local almunicipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2015

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 125/2015privind achiziţionarea directă a serviciilor sociale specializate oferite de Adăpostul de Noapte

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 124/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Soarelui, Sfântu Gheorghe”

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 123/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii Modernizare str. Rozelor, Sfântu Gheorghe”

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 122/2015privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiţii „Amenajare peisajeră piaţa Libertăţii, extindere parc” Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna-REVOCATĂ

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 121/2015privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 557/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 120/2015privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2/2015 la Contractul cadru de asociere nr. 35.408/21.07.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon”

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 119/2015 privind modificarea unor contracte de închiriere încheiate în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. 299/2012 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 118/2015privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitei Iacob Ana

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 117/2015privind aprobarea participării Căminului „Zathureczky Berta” la Programul destimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 116/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 7/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 115/2015privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 114/2015privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. SEPSISPORT S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 113/2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2015

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 112/2015privind aprobarea rectificării Bugetului General al MunicipiuluiSfântu Gheorghe pe anul 2015

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 111/2015privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării unui concert simfonic al Orchestrelor de Cameră „Georgius” şi „Csiki”

 

30-apr-2015HOTĂRÂREA NR.110/2015 privind dezlipirea unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în extravilanul Comuna Ilieni, trupul Benedekmező

 

20-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 109/2015privind acordarea unui mandat d-lui Czimbalmos Kozma Csaba pentru substituirea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” din data de 21.04.2015

 

08-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 108/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 79/2015 privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

08-apr-2015HOTĂRÂREA NR. 107/2015privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe

 

31-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 105/2015privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

31-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 104/2015privind aprobarea finanţării unor activităţi sportive de interes naţional realizate de Asociaţia Club Sportiv “SEPSI-SIC”

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 103/2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2015

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 102/2015privind conferirea post - mortem a titlului „PRO URBE” domnului Gaál Alexandru

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 101/2015privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 100/2015privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2014 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 99/2015privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2014 al managementuluiTeatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 98/2015pentru modificarea H.C.L. nr. 329/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 97/2015 privind aprobarea aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale din Centrele sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 96/2015privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI),aprobată prin HCL nr. 71/2012, pentru obiectivul de investiţii„Gang de trecere Primăria Sfântu Gheorghe”

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 95/2015pentru modificarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 privind modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 94/2015privind alipirea terenurilor situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz fn.

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 93/2015privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat, precum şi prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 92/2015privind renunţarea la dreptul de servitute de trecere asupra unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 91/2015privind retransmiterea sectorului de drum naţional DN 12 km 8+280-12+440 din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015 HOTĂRÂREA NR. 90/2015pentru completarea H.C.L. nr. 50/2015 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 89/2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului „WC public”, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 88/2015privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul cadru de asociere nr. 35408/21.07.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon”

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 87/2015privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF), pentru obiectivul de investiţii „Construire teren de sport ecvestric”527105 Ilieni, FN, zona „Benedek-mező”, jud. Covasna

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 86/2015privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Jazz.ro în vederea susţinerii organizării Festivalului „Jazz in Church”

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 84/2015privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 83/2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C SEPSISPORT S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 82/2015privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşele Covasna, Întorsura Buzăului”, proiect finanţat din economiile rămase pe Programul Operaţional Sectorial Mediu

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 81/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 376/2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 80/2015privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 79/2015privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 78/2015privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2015

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 77/2015privind majorarea cotizaţiei din bugetul local a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociaţia “Asociaţia Vadon”, pe anul 2015

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 76/2015privind asigurarea contribuţiei din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru organizarea evenimentului „Festivalul pulzArt 2015”

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 75/2015privind alocarea unei sume de bani Parohiei Romano-Catolică III “Sfântul Benedict” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 74/2015privind alocarea unei sume de bani pentru Biserica Evanghelică-Lutheranădin municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-mar-2015 HOTĂRÂREA NR. 73/2015privind sprijinirea bisericilor creştine dinmunicipiul Sfântu Gheorghe

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 72/2015privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 71/2015privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 70/2015privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2015

 

26-mar-2015HOTĂRÂREA NR. 69/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-mar-2015 HOTĂRÂREA NR. 68/2015privind încheierea exercitiului bugetar al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 67/2015privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 66/2015 pentru modificarea H.C.L. nr. 372/2014 privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festival Internaţional de Teatru „REFLEX 3” Sfântu Gheorghe, martie 2015

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 65/2015pentru modificarea H.C.L nr. 195/2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice, respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 64/2015privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodatnr. 492/2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 63/2015pentru modificarea H.C.L. nr. 14/2015 privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 62/2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2015

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 61/2015 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 48527/06.10.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 60/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2015 privind aprobarea preluării din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură de Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a tronsonului de drum naţional DN 12 între km 9+000-12+600-REVOCATĂ

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 59/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 58/2015privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ceferiştilor”, municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 57/2015privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/30.01.2015 pentru întocmirea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă instituţii şi servicii publice - str. Kós Károly nr. 4”, municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 56/2015privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos fn

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 55/2015privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului fn.

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 54/2015privind prelungirea unui Contractul de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 53/2015privind modificarea şi completarea Contractului de mandat nr. 45.349/2012, încheiat cu reprezentanţii Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 52/2015privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kos Károly, nr. 78

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 51/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 198/2014 privind participarea municipiului Sfântu Gheorghe în asociere cu S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea S.C. SEPSISPORT S.R.L.

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 50/2015privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 49/2015 privind achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Câmpului fn, proprietatea S.C. COMPACT S.R.L.

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 48/2015 privind achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitei Darvas Olga

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 47/2015privind achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitului Tankó Béla

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 46/2015privind achiziţionarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat pe str. Căminului fn, proprietatea numitului Dima Pál

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 45/2015privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2015

 

26-feb-2015HOTĂRÂREA NR. 44/2015privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 43/2015privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrulTeatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 42/2015privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 41/2015privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2015

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 40/2015privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

26-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 39/2015privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe,precum şi al unităţilor subordonate

 

19-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 38/2015privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe în vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2015

 

19-feb-2015 HOTĂRÂREA NR. 37/2015privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

29-ian-2015 HOTĂRÂREA NR. 36/2015privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2015

 

29-ian-2015 HOTĂRÂREA NR. 35/2015privind modificarea HCL nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 34/2015privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Fundaţia „LAM” şi Şcoala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi implementării în comun a programului „Şcoala după şcoală”

 

29-ian-2015 HOTĂRÂREA NR. 33/2015privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2015 – 2016

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 32/2015privind organizarea şi desfăşurarea evaluării al managementului pe anul 2014 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 31/2015privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2014 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 30/2015privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2014 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 29/2015pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 28/2015privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2015

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 27/2015privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc”

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 26/2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 49/2009 privind aprobarea proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe”, şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-ian-2015 HOTĂRÂREA NR. 25/2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 48/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiuului Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-ian-2015 HOTĂRÂREA NR. 24/2015 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Podului fn.

 

29-ian-2015 HOTĂRÂREA NR. 23/2015privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni” (sector 4) Municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 22/2015privind reglementarea situaţiei juridice al unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Privighetorii nr. 39

 

29-ian-2015 HOTĂRÂREA NR. 21/2015privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1.447/2005 între cedentul S.C. SPIRET S.R.L. şi cesionarul S.C. TRESOL COORDINATION S.A.

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 20/2015 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului.

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 18/2015 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în str. Gróf Mikó Imre nr. 1, Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 17/2015 privind aprobarea preluării din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură de Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a tronsonului de drum naţional DN 12 între km 9+000-12+600 - REVOCATĂ

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 16/2015 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea monumentului “Semn Astra” din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 15/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”, Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 14/2015 privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 13/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 12/2015 privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2015

 

29-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 11/2015 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 10/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 386/2014 privind aprobarea numărului posturilor administrative sau nedidactice, aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, aplicabil cu data de 01.01.2015

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 9/2015 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 8/2015 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei aferente Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2015 în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna ”

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 7/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 6/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a clădirii fostei Grădiniţe cu program normal Câmpul Frumos, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 5/2015 privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 4/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Vulturilor, Sfântu Gheorghe”

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 3/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Rândunicii, Sfântu Gheorghe”

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 2/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Grădinarilor, Sfântu Gheorghe”

 

15-ian-2015HOTĂRÂREA NR. 1/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Kökényes, Sfântu Gheorghe”

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină