Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


29-dec-2014HOTĂRÂREA NR.387/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna ianuarie 2015

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 386/2014 privind aprobarea numărului posturilor administrative sau nedidactice, aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, aplicabile cu data de 01.01.2015

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 385/2014 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 384/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 10/05.12.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism – Zona Centrală”, municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 383/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 382/2014 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate, respectiv reglementarea situaţie juridice a unei construcţii

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 381/2014 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 1340/14.03.2005, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 380/2014 privind încheierea unui Contract de închirere a unui spaţiu pe terasa Hotelului „Bodoc” în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 379/2014 privind prelungirea Contractului de comodat nr. EC 1362/2004 încheiat cu Asociaţia Rara Avis

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 378/2014 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe în vederea realizării în comun a unei case mortuare în satul Chilieni.

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 377/2014 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privată a muncipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Oltului nr. 3

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 376/2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 375/2014 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”, a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pentru municipiul Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 374/2014 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 373/2014 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 372/2014 privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festival Internaţional de Teatru „REFLEX 3” Sfântu Gheorghe, martie 2015

 

29-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 371/2014 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 30.09.2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 370/2014 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Buna vestire” Sfântu Gheorghe IV

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 369/2014 privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 346/2005 încheiat între Parohia Romano-Catolică IV Sfântu Gheorghe şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 368/2014 privind revocarea parţială a H.C.L. nr. 279/2014 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe şi aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, şi Fundaţia „Sera România”, în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 367/2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

11-dec-2014 HOTĂRÂREA NR. 366/2014 pentru mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a societăţii pe anul 2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 365/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015

 

11-dec-2014OTĂRÂREA NR. 364/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 363/2014 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 362/2014 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 361/2014 privind rectificarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 360/2014 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 359/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 358/2014 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014, aprobat prin H.C.L. nr. 31/2014

 

11-dec-2014HOTĂRÂREA NR. 357/2014 privind alocarea unei sume de bani pentru Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România şi Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna pentru premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2013-2014

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR.356/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna decembrie 2014

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 355/2014 privind reactualizarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate constituite în baza H.C.L. nr. 149/2012, cu modificările ulterioare

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 354/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 353/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 352/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 9/13.11.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bulevardul General Grigore Bălan – Zonă servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 351/2014 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 350/2014 privind recalcularea chiriei la blocul de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularul de contract, dl. András Dénes

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 349/2014 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 348/2014 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 347/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2014 privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, cu modificările şi completările ulterioare

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 346/2014 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Vrabie Kovács Zsolt PFA, în vederea organizării Târgului de Meşteşugari din cadrul Târgului de Crăciun 2014 desfăşurat în perioada 18-24 decembrie 2014

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 345/2014 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee

 

27-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 344/2014 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

21-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 343/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Consolidare sistem rutier şi apărare mal pe drumul DJ 121C (str. Borvíz) km 3+575 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

21-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 343/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Consolidare sistem rutier şi apărare mal pe drumul DJ 121C (str. Borvíz) km 3+575 din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 342/2014 privind rectificarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 341/2014 pentru rectificarea H.C.L nr. 316/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Oltului nr. 3 din municipiul Sfântu Gheorghe

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 340/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare sistem rutier şi apărare mal pe drumul DJ 121C (str. Borvíz) km 3+575 din Municipiul Sfântu Gheorghe”-ABROGATĂ

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 339/2014 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 338/2014 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2014

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 337/2014 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2014

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 336/2014 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură “Kónya Ádám” pe anul 2014

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 335/2014 privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2014

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 334/2014 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2014

 

17-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 333/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

06-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 332/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 306/2014 privind majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

06-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 331/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 284/2014 privind stabilirea graficului procedurii de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit în baza H.C.L. nr. 11/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

06-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 330/2014 privind reactualizarea tabelului nominal curpinzând ordinea de prioritate pe anul 2014, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul locativ de stat

 

06-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 329/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

06-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 328/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară Beneficiari şi Regulamentului de Ordine Interioară Angajaţi din Căminului “Zathureczky Berta”-ABROGATĂ

 

06-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 327/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

06-noi-2014HOTĂRÂREA NR. 326/2014 privind încheierea Actului adiţional nr. 3/2014 la Contractul de lucrări nr. 51.058/04.10.2011 între Municipiul Sfântu Gheorghe, A.C.I. CLUJ S.A. şi Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 325/2014 privind aprobarea modificării indicatorilor valorici, aprobaţi prin Hotărârea nr. 286/2014 privind Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Strada Vânătorilor, situat între strada Ghioceilor şi strada Stadionului, Sfântu Gheorghe”

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 324/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Demolare şi reconstruire WC public din Municipiul Sfântu Gheorghe”

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 322/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 321/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 321/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 256/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 320/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 8/10.10.2014 pentru întocmirea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Extindere Trup B3 Chilieni” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 319/2014 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zonă agricolă-Sere de legume în zonă industrială şi de producţie ”Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 318/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situat la capătul străzii Nicolae Iorga

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 317/2014 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 316/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Oltului nr. 3 din municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 315/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor situate în mansarda Centrului comunitar pentru romi situat în str. Primăverii fn în favoarea Asociaţiei Caritas – Asistenţă Socială, filiala organizaţiei Caritas Alba Iulia, în vederea desfăşurării unor activităţi de servicii sociale

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 314/2014 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Organizaţia „Caritas” - Filiala Sfântu Gheorghe, pentru amenajarea în comun a unui imobil.

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 313/2014 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu Parohia Reformată din Coşeni în vederea realizării în comun a unei case mortuare în satul Coşeni.

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 312/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 311/2014 privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9, proprietatea numiţilor Zadurian Irma, Kelemen Péter şi Kelemen Zsófia

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 310/2014 privind recalcularea chiriei la blocul de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titulara de contract Szabó Orsolya

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 309/2014 privind acordarea ajutorului de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe pentru S.C. BERTIS S.R.L.

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 308/2014 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 307/2014 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV pe anul 2014

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 306/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 182/2011 privind majorarea capitalului social al operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR.305/2014 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 30.09.20

 

30-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 304/2014 privind validarea mandatului unui consilier local

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 303/2014 privind constatarea încetării mandatului de consilier local a doamnei Palela Rădiţa

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 302/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 245/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 301/2014 pentru modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL nr. 166/2014 privindmodernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 300/2014 privind alocarea unei sume de bani Bisericii Reformate Sfântu Gheorghe III pe anul 2014

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 299/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

23-oct-2014 HOTĂRÂREA NR. 298/2014 privind revocarea HCL nr. 234/2014 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 297/2014 privind vânzarea directă a unui imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe cartierul Câmpul Frumos nr. 5 bl. 9 sc. B ap. 10, către chiriaşul Gheorghiţă Edit

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 296/2014 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2014

 

23-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 295/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

09-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 293/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

09-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 292/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

09-oct-2014HOTĂRÂREA NR.291/2014 pentru rectificarea H.C.L nr. 232/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

09-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 290/2014 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014

 

09-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 289/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. pentru înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată

 

09-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 288/2014 privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

09-oct-2014HOTĂRÂREA NR. 287/2014 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

29-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 286/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vânătorilor, situată între strada Ghioceilor şi strada Stadionului, Sfântu Gheorghe”

 

29-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 285/2014 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcoar 2014-2015

 

29-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 284/2014 privind stabilirea graficului procedurii de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit în baza H.C.L. nr. 11/2011, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-sep-2014 HOTĂRÂREA NR. 283/2014 pentru modificarea Hotărârii nr. 184/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 282/2014 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 279/2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia „Sera România”, în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe

 

29-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 281/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 280/2014 privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2014

 

18-sep-2014 HOTĂRÂREA NR. 279/2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, şi Fundaţia „Sera România” în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 278/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna octombrie 2014

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 277/2014 privind aprobarea tipurilor de activităţi care se pot presta pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul sistemului de probaţiune

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 276/2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 275/2014 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului “TAMÁSI ÁRON” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 274/2014 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferent perioadei de programare financiară 2014-2020, cofinanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 273/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare intersecţii str. Gábor Áron, Váradi József, Kossuth Lajos, Kőrösi Csoma Sándor”

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 272/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest –Etapa II, aprobat prin H.C.L. nr. 39/1997”

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 271/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atelier şi service auto” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 54

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 270/2014 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 269/2014 privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea casării

 

18-sep-2014 HOTĂRÂREA NR. 268/2014 privind revocarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe asupra imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program prelungit “Kőrösi Csoma Sándor” şi transmiterea acestuia în administrarea Liceului Teologic Reformat Sfântu Gheorghe

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 267/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 266/2014 privind transmiterea dreptului de administrare al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 1 în favoarea Teatrului “Tamási Áron”

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 265/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2, în favoarea Teatrului „Tamási Áron”

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 264/2014 pentru modificarea şi completarea HCL 215/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Ciucului nr. 50 în favoarea Universităţii “Sapientia” din Cluj-Napoca

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 263/2014 pentru stabilirea datei de punere în aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 140/2014 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 262/2014 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2014

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 261/2014 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură “Kónya Ádám” pe anul 2014

 

18-sep-2014 HOTĂRÂREA NR. 260/2014 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2014

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 259/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 258/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie 2014

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 257/2014 privind achiziţionarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului FN la est de DN 12, proprietatea numiţilor Biro Lászlo şi Biro Melinda Hajnal

 

18-sep-2014HOTĂRÂREA NR. 256/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiulSfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

18-sep-2014 HOTĂRÂREA NR. 255/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru sedinţa extraordinară din data de 16 septembrie 2014

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 254/2014 privind aprobarea completării HCL nr. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului, f.n. la Est de DN 12, către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 253/2014 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de incendiul produs la data de 20.08.2014 în imobilul situat în str. Nuferilor, bl. 11, sc. A, din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 252/2014 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 153/2014 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 251/2014 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 250/2014 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 155/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 249/2014 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 154/2014 privind la aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 248/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), „Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 247/2014 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 246/2014 privind aprobarea unor tarife aplicabile în cadrul Serviciului Specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Sfântu Gheorghe

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 245/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administratrea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

21-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 244/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

12-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 243/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administratrea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe-ABROGATĂ

 

12-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 242/2014 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Teatrul Tamási Áron în vederea finanţării şi organizării manifestării culturale „Festivalul de arte contemporane pulzArt”

 

12-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 241/2014 privind încheierea unui contract de locaţiune între Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi Municipiul Sfântu Gheorghe

 

12-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 240/2014 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul localal Municipiului Sfântu Gheorghe

 

12-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 239/2014 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 238/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului Român şi din folosinţa Uniunii Generale a Sindicatelor din România – Bucureşti în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 237/2014 pentru unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 236/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 224/2012 privind stabilirea programului de audienţe a consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 235/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 183/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 234/2014 privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe-REVOCATĂ

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 233/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 186/2014 privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 232/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 231/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Cetăţii, Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 230/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Ceferiştilor, Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 229/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Kós Károly, Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 228/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 227/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Ciucului, Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 226/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Fermei, Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 225/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Cserey Jánosné, Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 224/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Vânătorilor, tronson str. Stadionului – Panorama Lumii Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 223/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public str. Ghioceilor Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 222/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 221/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 155/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 220/2014 privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 219/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 93/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Borvíz Sfântu Gheorghe”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 218/2014 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţie nr. 22988/13.05.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Topspin Saint George”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 217/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 216/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Romano-Catolice Sfântu Gheorghe V

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 215/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Ciucului nr.50, în favoarea Universităţii “Sapientia”

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 214/2014 privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru probarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.

 

05-aug-2014 HOTĂRÂREA NR. 213/2014 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 212/2014 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014 HOTĂRÂREA NR. 211/2014 privind socaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 210/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 113/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

05-aug-2014 HOTĂRÂREA NR. 209/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 189/2012 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014 HOTĂRÂREA NR. 208/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 85/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 207/2014 privind aprobarea bilanţului contabil pe semestrul I al anului 2014 al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 206/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 115/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 205/2014 privind aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autospeciale din dotarea Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe

 

05-aug-2014 HOTĂRÂREA NR. 204/2014 privind încheierea contractului de ipotecă pe venituri între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 203/2014 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor din Municipiul Sfântu Gheorghe - judeţul Covasna, care au obţinut rezultate deosebite la examenul de evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014 şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie -iulie în anul 2014

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 202/2014 privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe I pe anul 2014

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 201/2014 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2014

 

05-aug-2014 HOTĂRÂREA NR. 200/2014 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 199/2014 privind participarea URBAN-LOCATO S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe, la constituirea societăţii cu răspundere limitată SEPSISPORT S.R.L.

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 198/2014 privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea societăţii cu răspundere limitată SEPSISPORT S.R.L.

 

05-aug-2014HOTĂRÂREA NR. 197/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna august 2014

 

07-iul-2014 HOTĂRÂREA NR. 196/2014 privind modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 166/2014 pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

07-iul-2014 HOTĂRÂREA NR. 195/2014 privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării definitive a destinaţiei clădirii fostei Grădiniţe cu program normal Câmpul Frumos, situată în Cartierul Câmpul Frumos – Sfântu Gheorghe

 

07-iul-2014 HOTĂRÂREA NR. 194/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare bazin de înot de 50 metri din Municipul Sfântu Gheorghe”

 

07-iul-2014HOTĂRÂREA NR. 193/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, pentru obiectivul de investiţie „Amenajarea interioară a Spaţiilor Expoziţionale ale Centrului de Artă Sfântu Gheorghe”

 

07-iul-2014HOTĂRÂREA NR. 192/2014 privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2014

 

07-iul-2014HOTĂRÂREA NR. 191/2014 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 190/2014 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea realizării în comun a unui centru ecvestric şi a unei şcoli de echitaţie

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 189/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iulie 2014

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 188/2014 pentru modificarea H.C.L .nr. 237/2009 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 187/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 151/2014 privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 186/2014 privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “TAMÁSI ÁRON” Sfântu Gheorghe

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 185/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de asistenţă comunitară

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 184/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 7/29.05.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă de agrement, sport şi servicii” Sfântu Gheorghe – Zona Arcuş

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 183/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 6/13.06.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal –Zonă Industrială Câmpul Frumos II”, DN 13E -Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 20/2010, prin refuncţionalizare în zonă mixtă „Construcţii de sănătate, turism, tratament de prevenire şi recuperare” Câmpul Frumos

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 182/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/29.04.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbamistic Zonal – Cartier rezidenţial str. Borvíz” Sfântu Gheorghe, proiect nr. 1.327/2008, aprobat prin HCL nr. 187/2009

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 181/2014 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18.766/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “Sârguinţa”

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 180/2014 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de mandat nr. 18770/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “Nr. 17”

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 179/2014 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a unor beneficiari asupra terenurilor atribuite în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale, situate în str. Borvíz

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 178/2014 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat, a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului fn.

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 177/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Podului din municipiul Sfântu Gheorghe

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 176/2014 privind retragerea municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 175/2014 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Asociaţia Institutul pentru Politici Publice în vederea organizării evenimentului „City Invest 2014”

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 174/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 71/2014 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 173/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 172/2014 privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 171/2014 privind validarea mandatului unui consilier local

 

26-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 170/2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Nemes Előd

 

18-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 169/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru transferul din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a suprafeţei din albia minoră a Pârâului Valea Porumbelor, tronsonul de la hm 72,36 până la hm 67,03, pe o lungime de 533,16 m

 

18-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 168/2014 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

18-iun-2014HOTĂRÂREA NR. 167/2014 privind aprobarea achiziţionării de către municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului „Hotel Bodoc” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea tabulară a Societăţii Comerciale de Turism şi Agrement „OLTUL” S.A.

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 166/2014 privind actualizarea devizului general pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 165/2014 privind rectificarea bugetului Casei de Cultură “Kónya Ádám” pe anul 2014

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 164/2014 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 163/2014 pentru desemnarea unei persoane în Consiliul de administraţiei al „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 162/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna iunie 2014

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 161/2014 privind emiterea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru acordarea Liceului Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe al titlului de Colegiu Naţional

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 160/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 159/2014 privind stabilirea componenţei comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 158/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 154/2013privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 155/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 154/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

29-mai-2014 HOTĂRÂREA NR. 153/2014 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 152/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Reconstrucţie sere la grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe”

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 151/2014 privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 150/2014 privind încheierea unor contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în administrarea municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 149/2014 privind aprobarea participării Municipiul Sfântu Gheorghe la reţeaua comunitară în interesul persoanelor vârstnice „KárpátHáló KESZ”

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 148/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 147/2014 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi care au fost prelungite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2009

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 146/2014 privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 116/11.01.2005 între cedentul S.C. „Network & Design” S.R.L şi cesionarul Bardóczi Lóránt

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 145/2014 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe (construcţii)

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 144/2014 privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat în B-dul Grigore Bălan nr. 31 şi transmiterea dreptului de administrare al imobilului în cauză în favoarea Căminului “Zathureczky Berta Otthon”

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 143/2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi al Staţiei de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST)

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 141/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 140/2014 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 139/2014 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Sport şi Agrement a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 mai 2014

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 138/2014 privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2014

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 137/2014 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

29-mai-2014HOTĂRÂREA NR. 136/2014 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon” în vederea organizării Galopiadei Secuieşti

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 135/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna mai 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 134/2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 133/2014 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Carbon Solutions Global S.R.L. pentru promovarea carbon neutralităţii şi reducerii amprentei de carbon a evenimentului „Zilele Sfântu Gheorghe 2014”

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 132/2014 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 131/2014 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2013 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 130/2014 privind aprobarea încheierii unui antecontract de vânzare- cumpărare cu Societatea Comercială de Turism şi Agrement „OLTUL” S.A. având ca obiect pact de optiune cu promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare a imobilului „Hotel Bodoc” situat în municipiul Sfântu Gheorghe.

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 129/2014 privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situat pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 128/2014 pentru modificarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Zona Piaţa Kálvin, Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobată prin H.C.L. nr. 127/2011

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 127/2014 privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 126/2014 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 125/2014 privind conferirea titlului onorific "PRO URBE" pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 124/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/14.04.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Câmpul Frumos –Trup A8/II”, Municipiul Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 123/2014 privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc fn.

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 122/2014 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Şugaş Băi

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 121/2014 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 120/2014 privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 119/2014 privind prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 585/2011, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Dans Popular al Maghiarilor din România

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 118/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Császár Bálint, bl. 7, sc. A, ap. 3, în favoarea Agenţiei Naţionale Antidrog

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 117/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 116/2014 privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii S.C. TEGA S.A. pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 115/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 114/2014 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 113/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii S.C. TEGA S.A. pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 112/2014 privind alocarea sumei de 10.000 lei în favoarea Asociaţiei pentru dezvoltarea turismului în judeţul Covasna

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 111/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 110/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 31/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014

 

30-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 109/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 

04-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 108/2014 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

04-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 107/2014 pentru modificarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe

 

04-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”

 

04-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 105/2014 privind aprobarea proiectului „Tradiţii secuieşti – o incursiune în cultura secuilor din România” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

04-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 104/2014 privind aprobarea listei cu beneficiarii Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedaţi foştilor proprietari

 

04-apr-2014HOTĂRÂREA NR. 103/2014 privind novarea Contractului de execuţie de lurări nr. 8585/27.12.2007, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Baumeister S.R.L.

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 102/2014 privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 101/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna aprilie 2014

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 100/2014 privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu table interactive

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 99/2014 privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari din municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014 HOTĂRÂREA NR. 98/2014 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 97/2014 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2013 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 96/2014 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 4.397/2003 încheiat cu Koós Attila Imre - Persoană Fizică Autorizată

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 95/2014 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 570/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului, nr. 12

 

27-mar-2014 HOTĂRÂREA NR. 94/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Kossuth Lajos din municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 93/2014 privind aprobarea solicitării de încadrare în categoria funcţională de drum de interes local a drumului judeţean DJ 121C situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 92/2014 pentru aprobarea modificării Contractului de asociere încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Fundaţia „Studium” Târgu-Mureş şi Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de locuinţe de serviciu şi prestări servicii medicale în municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 91/2014 privind prelungirea Contractului de asociere nr. 1410/10.03.2004, încheiat între Asociaţia Composesoratelor „MURGO” şi Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 90/2014 privind delegarea dreptului de administrare asupra unor spaţii cu destinaţia de locuinţă de serviciu, din domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Spitalului Judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 89/2014 privind încheierea unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi FUNDAŢIA COLEGIULUI “SZÉKELY MIKÓ”, în vederea realizării statuii ”Kálvin János”

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 88/2014 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Comunitatea Evreilor Braşov – România, în vederea realizării unui Parc Memorial al Holocaustului

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 87/2014 privind încheierea unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 86/2014 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2014

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 85/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 84/2014 privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 83/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 82/2014 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 81/2014 privind validarea mandatului unui consilier local

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 80/2014 privind actualizarea componenţei nominale a comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 79/2014 privind constatarea încetării mandatului de consilier local a doamnei Profiroiu Marilena

 

20-mar-2014 HOTĂRÂREA NR. 78/2014 privind instituirea programului de de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe

 

20-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 77/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 

20-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 76/2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 41/2014 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe

 

20-mar-2014 HOTĂRÂREA NR. 75/2014 privind sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

13-mar-2014 HOTĂRÂREA NR. 74/2014 privind asigurarea contribuţiei din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru organizarea evenimentului „Festivalul pulzArt 2014”

 

13-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 73/2014 privind aprobarea proiectului „Incluziune socială-şansă pentru copii aflaţi în situaţie de risc” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

13-mar-2014HOTĂRÂREA NR. 72/2014 privind aprobarea proiectului „Înfiinţarea Centrului de informare şi consiliere pentru tinerii în situaţie de risc din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 71/2014 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

27-feb-2014 HOTĂRÂREA NR. 70/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Finanţelor Publice Judeţul Covasna în domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 69/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. – Sfântu Gheorghe pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii

 

27-feb-2014 HOTĂRÂREA NR. 68/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna martie 2014

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 67/2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare faţadă şi învelitoare clădirea Primăriei corp A” municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 66/2014 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 65/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârea nr. 283/2012 privind aprobarea listei de repartizare a locatarilor Căminului Social, în locuinţele situate în imobilul din str. Lunca Oltului nr. 13-15

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 63/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate NEFAVORABIL nr. 3/30.01.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Locuinţă, magazin de prezentare şi atelier de recondiţionat componente motoare” Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Chilieni

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 62/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 2/30.01.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Strada Jókai Mór Vest I” Municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 61/2014 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/30.01.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială şi de producţie” Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni”

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 59/2014 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 1038/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Klárik László-Attila, senator în Senatul României

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 58/2014 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 3489/14.05.2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „MÍVES”

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 57/2014 privind numirea comisiei de cenzori la S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 56/2014 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 55/2014 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi numiţii Székely Mária, Pildner Lenke, Péter Mária Piroska şi Péter Iosif

 

27-feb-2014 HOTĂRÂREA NR. 54/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Consiliului consultativ al Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 45/2014 HOTĂRÂREA NR. 53/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”din municipiul Sfântu Gheorghemodificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

27-feb-2014 HOTĂRÂREA NR. 52/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 51/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

27-feb-2014 HOTĂRÂREA NR. 50/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 49/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2014

 

27-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 48/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

27-feb-2014 HOTĂRÂREA NR. 47/2014 privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Lt. Păiş David nr. 2, către S.C. CHARTA PRINT S.R.L.

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 45/2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 44/2014 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din municipiul Sfântu Gheorghe, pentru anul şcolar 2014 - 2015

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 43/2014 privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situat pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 41/2014 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 40/2014 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2014

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 39/2014 privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 38/2014 privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2014, finanţate din bugetul local al muncipiului Sfântu Gheorghe

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 37/2014 privind aprobarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 36/2014 privind aprobarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 35/2014 privind aprobarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2014

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 34/2014 privind aprobarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 33/2014 privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

19-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 32/2014 privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 31/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 30/2014 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între Fundaţia „Guzsalyas”, Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Könczei László”

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 29/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2011 privind revocarea dreptului de administrare al imobilului domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe de la Grupul Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 27/2014 privind încheierea unui Act adiţional al Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 26/2014 pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 25/2014 privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice “ECO SEPSI” a cotizaţiei anuale a municipiului Sfântu Gheorghe începând cu anul 2014

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 24/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014

 

13-feb-2014HOTĂRÂREA NR. 23/2014 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 22/2014 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Judeţul Braşov şi Municipiul Braşov, în vederea realizării în comun a drumului judeţean în regim de drum expres Braşov - Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 21/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. – Sfântu Gheorghe pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 20/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna februarie 2014

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 19/2014 privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, în dosarul nr. 2778/119/2013

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 18/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 17/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 16/2014 privind acordarea acceptului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în scopul înfiinţării consorţiului şcolar între Liceul Tehnologic Economic Administrativ “Berde Áron” Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic “Kós Károly” Sfântu Gheorghe şi Liceul Tehnologic “Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 15/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2013

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 14/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2013 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 13/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR.12/2014 privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Táncsics Mihály fn

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 11/2014 privind aprobarea încheierii actelor adiţionale la contractele de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 10/2014 privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării şi comercializării materialelor de presă

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 9/2014 privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a construcţiei “Sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri pentru spectatori” şi transmiterea dreptului de administrare al imobilului în favoarea Liceului Tehnologic Economic, Administrativ “Berde Áron”

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 8/2014 privind aprobarea Planului de Administrare pe perioada 2013-2017 al Consiliului de Administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 7/2014 privind desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 6/2014 privind trecerea unor terenuri din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, dezlipirea acestora şi încredinţarea unor loturi Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, prin contract de comodat-ABROGAT ART. 4

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 5/2014 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 4/2014 privind aprobarea Amenajamentului silvic al fondului forestier, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 3/2014 privind aprobarea preţului local al energiei termice

 

30-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 2/2014 privind aprobarea construirii unor locuinţe de serviciu finanţate din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe

 

16-ian-2014HOTĂRÂREA NR. 1/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza P.T., a unor obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din contractul de finanţare încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi BERD

 Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină