Miercuri, 23. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __/2010 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2011

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ______/2010

privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2011


Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
   
Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 18073/20.04.2010 al Direcţiei Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru  administratrea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură ţi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a  Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    Art. 1 Se aprobă “Regulamentul pentru stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2011”, anexă nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
    Art. 3     Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a acesteia.
    Art. 4    Executarea prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, Serviciului Administrare şi autorizare economică, Compartimentului Relaţii cu publicul şi Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe..


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                 SECRETAR
                                                                              Kulcsár Tünde


Anexe:

Expunere de motive


Raport de specialitate

Anexa nr. 1, 2<< înapoiAfişare pagină: 2334    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină