Miercuri, 23. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                Tel: 067-311726
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2                Fax:067-351781
Judeţul Covasna


Nr. 18862 din 23.04.2010  
           

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18836/23.04.2010 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil a  Comisiei de  specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art.16  alin. (2) şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 282 alin.(1) şi (2), şi alin.(3), art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza pct. 222, pct. 224 alin.(1) şi (2), pct. 255, pct.290^1 alin.(1) şi alin. (2) din HG. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

   
ART. 1 – Se aprobă modificarea şi completarea  anexei nr. 1 “Alte taxe” la  H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010,  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2 - Art. 10 al Anexei nr. 7 la H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 va avea următorul cuprins:

Persoanele fizice autorizate şi/sau agenţii economici care exercită activitate de taximetrie sunt obligaţi la plata taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor pentru fiecare autovehicul folosit pentru activitatea susmenţionată. Taxa se achită lunar, până cel târziu la data de 15, inclusiv, pentru luna următoare. Se acordă o reducere de 50% în cazul în care această taxă a fost achitată în ultimele şase luni la termenul prevăzut.


Reducerea prevăzută la aliniatul precedent se acordă în baza unei adeverinţe emisă de Serviciul de Administrare şi Autorizare Economică, prin care se atestă că solicitantul îndeplineşte condiţiile de a beneficia de această înlesnire.

ART.  3 - Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, nemodificate prin prezenta hotărâre rămân valabile aşa cum au fost aprobate.

ART. 4 -Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Serviciului de Administrare şi Autorizare Economică şi Biroului de Gospodărire Comunală,  din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.                       
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                           SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde

Anexe:

Expunere de motive

Raport de specialitate

Anexa nr. 1 - alte taxe<< înapoiAfişare pagină: 2124    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină