Duminică, 23. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe
Nr.14523/29.03.2010


PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a  unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr.14524/28.03.2010 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.13661/23.03.2010 al Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul Verbal nr.13803/2010 încheiat la data de 19 martie 2010 cu ocazia întrunirii Comisiei de Specialitate de propunere a denumirii străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes local din Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţia mediului înconjurător şi a Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Covasna, nr........../2010, dat în condiţiile art. 3 alin.1, şi art.5 din O.G. nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art.2 lit.d, art.3 alin.(1) din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003 cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea 76/2007 şi Legea 279/2007; 
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şialin (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit.b din Legea Nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată;
   

HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă schimbarea de denumire străzi din municipiul Sfântu Gheorghe,  după cum urmează:
a) actuala strada Andrei Şaguna şi Înfrăţirii pe porţiunea dintre între str. Kós Károly şi str. Stadionului devine strada “KEÖPECZY SEBESTYÉN JÓZSEF”;
    b) actuala strada Avântului devine strada “GEORGE COŞBUC”;
    c) actuala strada Căminului devine strada “KISS JÁNOS”;
    d) actuala strada Centralei, devine strada “BARTHA ÁRPÁD”;
    e) actuala strada Constructorilor devine strada “CÂMPUL FRUMOS (SZÉPMEZŐ)”;
    f) actuala strada Elevilor devine strada “HOSSZÚ ZOLTÁN”;
    g) actuala strada Energiei, devine strada “TELLER EDE”;
    h) actuala strada Făcliei devine strada “BORA ISTVÁN”;
    i) actuala strada Fermei devine strada “NAGY ELEK”;
    j) actuala strada Grădinarilor devine strada “TUZSON JÁNOS”;
    k) actuala strada Hărniciei, devine strada “CZETZ JÁNOS”;
    l) actuala strada Horea Cloşca ŞI Crişan devine strada “ATTILA”;
    m) actuala strada Înfundată devine strada “AUREL VLAICU”;
n) actuala strada Mică şi strada Nicolae Iorga, pe porţiunea dintre P-ţa Europa şi str. Nicolae Colan devine strada “RÁKÓCZI FERENC”;
    o) actuala strada Nouă, devine strada “ÎNFUNDATĂ (ZSÁK)”;
    p) actuala strada Presei devine strada “TAMÁSI ÁRON”;
    r) actuala strada Prieteniei devine strada “MIHAIL KOGĂLNICEANU”;
    s) actuala strada Recoltei, devine strada IERNII (TÉL)”;
    t) actuala strada Sănătăţii devine strada “KISS MANYI”;
    u) actuala strada Tineretului devine strada “BIHARI JÓZSEF”;
    v) actuala strada Viitorului, devine strada “BAÁSZ IMRE”;

ART. 2.- Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri pentru străzi existente în municipiul Sfântu Gheorghe, care la data adoptării prezentei hotărâri nu aveau nici o denumire, astfel:
a)    IOSIF POPOVICIU, pentru prima stradă paralelă cu strada Voican la N, din strada Cerbului;
b)    AUREL NISTOR, pentru strada cuprinsă între str. Romulus Cioflec şi str. Iosif Popoviciu;
c)    CSIKI LÁSZLÓ, pentru strada cuprinsă între str. Vasile Goldiş şi str. Köpeczy Sebestyén József;
d)    BERDE MÓZES, pentru prima stradă perpendiculară la SE din strada Dealului;
e)    BUDAI JÓZSEF, pentru prima stradă paralelă cu strada Nagy Elek din strada Jókai Mór;
f)    P-ţa HUNGÁRIA, pentru piaţa ce se va forma din curţile interioare delimitată de străzile 1 Decembrie 1918 şi gróf Mikó Imre;
g)    Aleea THÁLIA, pentru actuala curte interioară al teatrelor;
h)    Calea BRAŞOVULUI, DN 12, de la limita actuală a intravilanului mun. Sfântu Gheorghe, până la limita teritoriului administrativ spre Braşov;
i)    Calea VÂLCELE, DJ 13E, de la km 18+150 la km 17+280 (limita administrativă a municipiului Sfântu Gheorghe).


ART. 3.- Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Gospodărie Comunală, Serviciului Urbanism şi Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor al Primariei Municipiului Sfântu Gheorghe.       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                            SECRETAR
                                                                                                     Kulcsár Tünde Ildikó

Anexe:

Expunere de motive

Expunere de motive

Raport de specialitate

Proces verbal

Keöpeczi Sebestyén József

Denumiri străzi

Hartă


<< înapoiAfişare pagină: 3144    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină