Sâmbătă, 4. iulie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe
Nr.13879/24.03.2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr.13878/24.03.2010 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.13656/23.03.2010 al Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul Verbal nr.13802/2010 încheiat la data de 12 martie 2010 cu ocazia întrunirii Comisiei de Specialitate de propunere a denumirii străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes local din Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţia mediului înconjurător şi a Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Covasna, nr........../2010, dat în condiţiile art. 3 alin.1, şi art.5 din O.G. nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art.2 lit.d, art.3 alin.(1) din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003 cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea 76/2007 şi Legea 279/2007;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şialin (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit.b din Legea Nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată;
   

HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
    a) strada Lalelei devine strada “NICOLAE COLAN”;
b) strada Stadionului pe porţiunea dintre strada Bartók Béla şi Dózsa György, devine strada “SZÁSZ KÁROLY”;
    c) strada Şoimului devine strada “PODEŢULUI”;
    d) strada Digului devine strada “FELSZEG”;
    e) strada 1 Mai , devine strada “SZÉKELY”;
    f) strada Váradi Jozsef pe porţiunea braţului său nordic situat între strada Váradi József şi strada Cânepei, devine strada “ASCHERMANN VENDREI FERENC”;
    g) strada Gróf Mikó Imre, de lângă magazinul “Şugaş”pe porţiunea dintre piaţa Sf. Gheorghe şi blocurile de pe strada Józef Bem, devine strada “POTSA JÓZSEF”;
    h) Bulevardul Gen. Grigore Bălan, pe porţiunea dintre Piaţa Europa şi Piaţa Széchenyi István, devine strada “GÁL SÁNDOR”;
    i) Bulevardul Gen. Grigore Bălan, pe porţiunea dintre Piaţa Europa şi strada Fabricii, devine strada “CEZAR BOLLIAC”;
    j) strada Lázár Mihály, devine strada “BETHLEN GÁBOR”;
    k) strada Sporturilor, pe portiunea dintre strada 1 Decembrie 1918 şi strada Oltului devine strada “ŞTRANDULUI”;
    l) strada Sălciilor devine strada “BARABÁS MIKLÓS”;
    m) strada Muncitorilor devine strada “MÁRTON ÁRON”;
    n) strada Vasile Goldiş pe porţiunea dintre strada Înfrăţirii şi pasarela situată deasupra străzii Spitalului devine strada “DÁVID FERENC”.

ART. 2.- Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Gospodărie Comunală, Serviciului Urbanism şi Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor al Primariei Municipiului Sfântu Gheorghe.


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                       SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde Ildikó


Anexe:

Expunere de motive

Raport de specialitate


Proces verbal

Descriere denumiri

Hartă


<< înapoiAfişare pagină: 4523    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină