Marţi, 25. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii străzii 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe
Nr.14794/30.03.2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirii străzii 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr.14795/30.03.2010 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.13658/23.03.2010 al Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul Verbal nr.13802/2010 încheiat la data de 12 martie 2010 cu ocazia întrunirii Comisiei de Specialitate de propunere a denumirii străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes local din Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, protecţia mediului înconjurător şi a Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială, relaţii cu cetăţenii, ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Covasna, nr........../2010, dat în condiţiile art. 3 alin.1, şi art.5 din O.G. nr.63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art.2 lit.d, art.3 alin.(1) din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003 cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea 76/2007 şi Legea 279/2007;  
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şialin (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit.b din Legea Nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată;
    

HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă schimbarea denumirii străzii în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
    a) strada 1 Decembrie 1918, pe porţiunea între strada Kossuth Lajos şi P-ţa Sfântu Gheorghe devine strada “PETŐFI SÁNDOR”;
    b) strada 1 Decembrie 1918, pe porţiunea între P-ţa Sf.ântu Gheorghe şi P-ţa Széchenyi István devine strada “MIHAI EMINESCU”;

ART. 2.- Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Gospodărie Comunală, Serviciului Urbanism şi Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor al Primariei Municipiului Sfântu Gheorghe.


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                          SECRETAR
                                                                                     Kulcsár Tünde Ildikó


Anexe:

Expunere de motive

Raport de specialitate

Proces verbal

Descriere denumiri

Hartă

<< înapoiAfişare pagină: 2517    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină