Duminică, 23. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Centru Comercial” din Sfântu Gheorghe, B-dul. General Grigore Bălan fn.
NR. 9425/2010


PROIECT DE HOTĂRÂRE     


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Centru Comercial” din Sfântu Gheorghe, B-dul. General Grigore Bălan  fn.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 9427/01.03.2010 al primarului municipiului, dl. Antal Árpád-András
Având în vedere cererea nr. 8274/23.02.2010 depusă de către Botos Dénes şi Botos Lukács Hajnalka Antonetta ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9426/01.03.2010 al Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere referatele Comisiilor  de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul Unic nr. 2/2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “Centru Comercial” Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 43/2007 elaborat de Birou Individual de Arhitectură Dudás Antal “D Proiect”, pentru terenul situat în Municipiul Sf. Gheorghe, B-dul. General Grigore Bălan  fn. , înscris în C.F. nr. 24069 Sfântu Gheorghe sub nr.cad. 24069 în suprafaţă de 643 mp,  anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la                    2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Expunere de motive


Raport de specialitate<< înapoiAfişare pagină: 1426    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină