Miercuri, 23. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială” din Sfântu Gheorghe
NR. 8410/2010


PROIECT DE HOTĂRÂRE     

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “ Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială” din Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 8413/2010 al primarului municipiului, dl. Antal Árpád-András
Având în vedere cererea nr. 7529/18.02.2010 depusă de către S.C. ELPLAST S.R.L. România;
Având în vedere contractul de concesiune nr. 1/16.09.2009 încheiat între S.C. ELECTRIC-IMPULS S.R.L. şi S.C. ELPLAST S.R.L.
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8412/2010 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere referatele Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul Unic nr. 15/2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE

ART. 1.- Se aprobă Planului Urbanistic Zonal “Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială”din Sfântu Gheorghe” Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 22/2009 elaborat de S.C. PROIECT “R” S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Sf.Gheorghe, str. Izvorului  Nr. 6/B, înscris în C.F.nr. 27970 Sfântu Gheorghe sub nr.top. 2650 în suprafaţă de 2880 mp,  anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la         martie  2010        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Expunere de motive

Raport de specialitate

Plan Urbanistic Zonal - Electronica industrială<< înapoiAfişare pagină: 2150    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină