Marţi, 25. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare ”PLAN URBANISTIC ZONAL “ CÂMPUL FRUMOS II” D.N.13E – Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna
Nr.10/2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobare ”PLAN URBANISTIC ZONAL  “ CÂMPUL FRUMOS II” D.N.13E  – SFÂNTU GHEORGHE ,JUD. COVASNA


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere expunerea de motive nr. 693/2010 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.8/2010 al Arhitectului Şef al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere procesul-verbal CTUAT din data de 24.09.2009 prin care se propune avizarea P.U.Z;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare
Având în vedere Avizul Unic  nr.78/2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna şi adresa nr. 8990/06.10.2009 al Consiliului Judeţean Covasna;
În conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurderea procedurii prevăzute la art.6 din  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c,  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă  ”PLANUL URBANISTIC ZONAL   CÂMPUL FRUMOS II – D.N.13E SFÂNTU GHEORGHE, JUD.COVASNA, teren înscris în C.F.Nr.24261  Sf.Gheorghe, CAD.9894, în suprafaţă de 53985 mp.si C.F.Nr.25826 Sf.Gheorghe, CAD.624, în suprafaţă de 53100 mp, proiect nr.1346/2009 elaborat de S.C.ROMÂNO-GERMANĂ DE PROIECTARE ŞI PRODUCŢIE “V & K” S.R.L , anexată la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la                   

                                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Anexe:

Expunere de motive


Raport de specialitate

Reglementări PUZ


Plan de încadrare<< înapoiAfişare pagină: 1724    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină