Luni, 21. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ MAGAZIN KAUFLAND” din Sfântu Gheorghe
NR. 50.518/2009


PROIECT DE HOTĂRÂRE     

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “ MAGAZIN KAUFLAND”
din Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 50.832/2009 al primarului municipiului, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.517/2009 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 50.343/2009 depusă de către S.C. V&K S.R.L. România;
Având în vedere referatele Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul Unic nr. 73/2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă Planului Urbanistic Zonal ”MAGAZIN KAUFLAND” Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 1367/2009 elaborat de S.C. V&K S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Sf.Gheorghe, str. Lunca Oltului fn, înscrise în C.F.nr. 25269 Sfântu Gheorghe sub nr.top. 2763/6/3/1/1 în suprafaţă de 3300 mp,  C.F. nr. 25265 Sfântu Gheorghe nr. top. 2744/2/1/2, 2746/1 în suprafaţă de 3440, C.F. nr. 25319 Sfântu Gheorghe sub nr. top.  2763/6/3/2/1, 2746/2/1, 2749/1/1, 2750/1 în suprafaţă de 9000 mp şi CF. Nr. 23335 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 2763/6/3/2/2/1, 2762/4/3/3/2/2/1, 2750/2/1, 2751/1/1, 2752/2, 2753/1 în suprafaţă de 6000  mp,  anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la _______ ianuarie 2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   


Expunere de motive

Raport de specialitate
<< înapoiAfişare pagină: 2297    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină