Duminică, 23. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu Gheorghe
                      
 Nr. 45.970/2009

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 45.968/2009 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.969/2009 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu prevederile art. 19 din O. G. nr. 23/2002 privind Statutul – cadru al unităţii administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 8 din O. G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosirea a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Însemnele specifice municipiului Sfântu Gheorghe sunt următoarele:
1.)    stema municipiului Sfântu Gheorghe;
2.)    drapelul municipiului Sfântu Gheorghe;
3.)    fanionul municipiului Sfântu Gheorghe;
ART. 2. – (1) Modelul stemei municipiului Sfântu Gheorghe este cel aprobat prin H.G. nr. 510/2007.
(2) Stema municipiului Sfântu Gheorghe poate fi reprodusă pe firmele, sigiliile, imprimantele autorităţillor administraţiei publice locale, pe indicatoarele care marchează intrarea în localitate precum şi poate fi expusă pe frontispiciul clădirii în care se află sediul autorităţii administraţiei publice locale, împreună cu stema ţării, potrivit reglementărilor legale existente.
ART. 3. - (1) Modelul drapelului municipiului Sfântu Gheorghe şi intensitatea culorilor acestuia sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    (2) Modelul fanionului Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi intensitatea culorilor acestuia este cel prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Însemnele specifice municipiului Sfântu Gheorghe pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau festive şi pot fi reproduse, după caz, pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea specificului local, în condiţiile legii.
ART. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor forma un capitol distinct în Statutul Municipiului Sfântu Gheorghe, aflat în faza de elaborare.
ART. 6.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András.


Sfântu Gheorghe, la ....................2009
    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    

Descrierea steagului municipiului Sfântu Gheorghe


Steagul Municipiului Sfântu Gheorghe are forma rectangulară proporţionată 2:3, din înălţimea totală a steagului azurul şi aurul reprezintă 50%-50%.
În mijlocul dreptunghiului este plasată stema municipiului, având înălţimea a 2/3 din înălţimea steagului, astfel încât linia despărţitoare a steagului să coincidă cu crenelura zidului de cetate din stemă.Descrierea fanionului Municipiului Sfântu Gheorghe


Fanionul Municipiului Sfântu Gheorghe are forma dreptunghiulară proporţionată 2:3, din înălţimea totală aurul şi azurul reprezintă 50%-50%.
    În mijlocul dreptunghiului este plasată stema municipiului, având lăţimea a 3/5 din lăţimea fanionului, astfel încâz linia despărţitoare a steagului să coincidă cu crenelura zidului de cetate din stemă.
    Fanionul poate avea înălţimea mai mare, până la proporţiile 1:3. În acest caz terminaţia poate primi forma de coadă de rândunică.

Culorile steagului, şi al fanionului  derivă din smalţurile stemei municipiului, deci aur-azur. Amplasarea lor trebuie să fie inversă amplasării smalţurilor din stemă.


Raport de specialitate

Expunere de motive<< înapoiAfişare pagină: 2366    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină