Vineri, 28. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37271/2009 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 3, art. 18 alin. (1) şi art. 24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea anexei H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, după cum urmează:
I.    Art. 47 alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Membrii asociaţiilor de proprietari/locatari care nu optează pentru încheierea contractului de administrare a zonelor verzi publice, trotuarelor şi parcărilor publice neconcesionate, vor asigura efectuarea lucrărilor de întreţinere prin intermediul operatorului de salubrizare, prin plata unei tarif stabilit prin Hotărâre de către Consiliul Local”.
II. Secţiunea 5 a capitolului II intitulată „Norme privind întreţinerea şi folosirea imobilelor de locuit” se modifică la „Norme privind întreţinerea şi folosirea imobilelor”.
III. După articolul 65 se introduce un nou articol 651, cu următorul cuprins:
„Art. 651 – (1) Proprietarii garajelor amplasate pe terenuri proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe sunt obligaţi să menţină construcţiile întro bună stare fizică, potrivit condiţiilor impuse în contractele de concesiune/închiriere încheiate cu Primăria municipiului Sfântu Gheorghe şi ale prezentei hotărâri.
(2) În vederea stabilirii unui aspect urbanistic uniform, şirurile de garaje amplasate în diferite zone ale municipiului vor fi reabilitate prin grija proprietarilor, în termenele şi condiţiile stabilite în cuprinsul înştiinţărilor transmise de Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe”.
IV. La articolul 76 se va introduce litera e) şi litera f.) cu următorul cuprins:
„e) cu amenda de 1000 lei pentru asociaţiile de proprietari/locatari pentru încălcarea prevederilor din art. 47 alin. (4).
f.) cu amendă de la 1000 la 1200 pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2000 lei, pentru persoane juridice, încălcarea prevederilor art. 651 alin. (2)”.
V. În cuprinsul prezentei hotărâri, denumirea de Serviciul Tehnic se înlocuieşte în mod corespunzător cu „Direcţia de Gospodărire Comunală.
VI. Contractul de administrare zone verzi publice, trotuare, terenuri de joacă şi parcări publice, anexa nr. 1 la Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe se modifică şi se completează potrivit celor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire Comunală, Serviciul Urbanism, Compartimentul pentru Sprijinirea Activităţilor Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe, precum şi operatorii serviciilor de utilităţi publice.


Sfântu Gheorghe, la 24.09.2009
   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
<< înapoiAfişare pagină: 1737    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină