Miercuri, 26. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere

Nr. 36.423/2009
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 25.002/2009 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.236/2009 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul Poliţiei Rutiere Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E


Art. 1. - (1) Accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii , agricole şi forestiere pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe este permisă între orele 0600-2000 şi numai pe traseele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    (2) Circulaţia vehiculelor individualizate la alin. (1) pe străzile din municipiul Sfântu Gheorghe în afara intervalului de timp stabilit la art. 1 alin. (1) este interzisă.
    (3) În cazuri excepţionale, vehiculele menţionate la prezentul articol pot intra şi circula pe străzile interzise, numai în baza unei autorizaţii de maximum o zi, care se poate obţine de la Direcţia de Gospodărire Comunală al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Art. 2. - Încălcarea prevederilor art. 1 din prezenta Hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă contravenţională de la 100  lei la 500 lei.
Art. 3. - Agenţii Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna şi agenţii comunitari din cadrul Poliţiei Comunitare a Municipiului Sfântu Gheorghe sunt însărcinaţi cu constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri.
Art. 4. - Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Comunitară a municipiului Sfântu Gheorghe, în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna.

Sfântu Gheorghe, la ................ 2009


                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       
   


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ________/2009


S I T U A Ţ I A
străzilor pe care este permisă circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală


1.    Str. Garoafei,
2.    Str. Bartók Béla,
3.    Str.Szász Károly,
4.    Str.Dózsa György, pe porţiunea dintre str. Szász Károly şi str.Budai Nagy Antal,
5.    Str. Budai Nagy Antal
6.    Str. József Attila,
7.    Str. Jóka Mór,
8.    Str. Pârăului,
9.    Str. Ţigaretei,
10.    Str. Cezar Boliac,
11.    Str. Fabricii,
12.    Str. Kós Károly, pe porţiunea dintre str. Fabricii şi str. József Attila,
13.    Str. Iosif Popovici, pe porţiunea dintre str.Cezar Boliac şi str. Lăcrămioarei,
14.    Str. Lăcrămioarei,
15.    Str. 1 Decembrie1918, pe porţiunea dintre str.Lăcrămioarei (sensul giratoriu) şi str. Lt. Păiuş David,
16.    Str. Lt. Păiuş David,
17.    Str. Constructorilor,
18.    Str. Lunca Oltului,
19.    Str. Cicului, pe porţiunea dintre str. Lunca Oltului şi str. Voican,
20.    Str. Arcuşului,
21.    Str. Voican,
22.    Str. Erege,
23.    Str. Podeţului,
24.    Str. Borviz,
25.    Str. Székely,
26.    Str.Örkö,
27.    Str.Venrdei Ferenc,
28.    Str.Cânepei.MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
PRIMAR
                           RO 520008  Sf. Gheorghe                      Tel: 0267-311726
                               Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2              Fax: 0267-351781
                                  Judeţul Covasna                            E-mail: primar@sepsi.ro
Nr. 36.424/2009


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind circulaţia pe teritoriul  Municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală

În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au ca atribuţie stabilirea de reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere.
Prin H.C.L. nr. 199/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Municipiului Sfântu Gheorhghe, care nu se supun înmatriculării, au fost reglementate procedurile înregistrării, evidenţa, respectiv radierea vehiculelor care, potrivit legislaţiei în materie nu se supun înmatriculării.
Având în vedere faptul că în ultimii ani parcul de maşini existent la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe a crescut foarte mult raportat la numărul de străzi pe care circulă acestea, care a rămas acelaşi, în momentul de faţă se impune luare unor măsuri pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, respectiv, adoptarea unei hotărâri vare să reglementeze circulaţia pe teritoriul  Municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală.
Totodată se constată faptul că în ultima perioadă a crescut foarte mult numărul vehiculelor cu tracţiune animală care circulă pe arterele principale ale oraşului, provocând blocaje de circulaţie datorate necunoaşterii regulilor de circulaţie şi lăsarea acestor vehicule nesupravegheate.
Având în vedere considerentele enumerate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind circulaţia pe teritoriul  Municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală.

PRIMAR
Antal Árpád-András
<< înapoiAfişare pagină: 3003    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină