Vineri, 28. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

NR. 35.002/2009

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către
S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. _________/2009 al primarului municipiului, dl. Antal Árpád András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr._______/2009 al Compartimentului de Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Contractul de concesiune nr. 1/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 lit.g^1 şi art. 311 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3), art. 17, art. 18 alin. (2),  art. 21 - 24 şi  art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere concluziile şi recomandările Studiului de oportunitate privind înfiinţarea unui operator de servicii de apă şi apă uzată în judeţul Covasna, precum şi delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor aferente către acesta;
Având în vedere art. 5 lit. a, art. 16 alin. (3) lit. f şi art. 17 lit. d pct. 1 din Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ AQUACOV”, aprobat prin H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 29/2009 privind aprobarea Master Planului pentru Sectorul de Apă şi Canal Judeţul Covasna;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b, respectiv,  art. 36 alin. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă încetarea Contractului de concesiune  nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe de o parte, şi S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, pe de altă parte, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea Actului adiţional nr. 2/2009 se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
 ART. 2. – (1) Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a serviciului public de apă şi canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, constituită din bunurile de retur aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe cuprinse în inventarul anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 3. – Avizează Studiul de oportunitate privind înfiinţarea unui operator de servicii de apă şi apă uzată în Judeţul Covasna, precum şi delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor aferente către acesta, anexa nr.  3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 4. - Aprobă atribuirea directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum şi pregătirea, finanţarea şi realizarea proiectelor de investiţii publice pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare aferente serviciului, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, în favoarea operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., cu sediul în.mun. Sf. Gheorghe, str. Bánki Donát nr. 27, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lîngă Tribunalul Covasna, cu nr. J14/284/1996, CIF RO8574327.
Art. 5. - Avizează Caietul de sarcini şi Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă al operatorului S.C. Gospodărie Comunală S.A., anexele nr. 4 şi 5 la prezenta hotărâre şi care vor deveni anexe la Contractul de delegare a serviciului de apă şi de canalizare din care vor face parte integrantă.
Art. 6.  –  Se aprobă proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în forma prevăzută în Anexa 6 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe, municipiului Târgu Secuiesc, oraşului Covasna, oraşului Întorsura Buzăului şi judeţului Covasna,  pe de o parte, şi S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, pe de altă parte.
Art. 7. - (1) Se aprobă lista bunurilor din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Sfântu Gheorghe, care vor fi concesionate prin contractul de delegare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ  S.A. Sfântu Gheorghe.
(2) Lista bunurilor concesionate constituie anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă din acesta.
Art. 8.  -  Contractul de delegare va fi semnat în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe de către reprezentantul legal al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV”, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Sf. Gheorghe cu nr. ....,  al cărei membru este municipiul Sfântu Gheorghe.
Art. 9. – Prevederile art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre vor intra în vigoare la data la care se va semna de către societate contractul de delegare a gestiunii cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.
Art. 10. –  Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 11. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Relaţii şi Dezvoltare, reprezentantul AGA la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV”, Biroul Buget-Contabilitate, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la _________ 2009PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                   Avizat pentru legalitate
                                                                                             SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde
Anexe:

Proces verbal

Anexa nr. 1.

Anexa nr. 2.

Anexa nr. 3.

Anexa nr. 4.

Tabel caiet de sarcini


Anexa nr. 5.

Contract cu utilizatorii

Indicatori de  performanţă


Indicatori de statistici

Anexa nr. 6.

Dispoziţii speciale – Partea de canalizare

Dispoziţii speciale – Partea de apă

Expunere de motive

Raport de specialitate<< înapoiAfişare pagină: 4693    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină