Miercuri, 23. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018
Nr. 27.882/2009


PROIECT DE HOTĂRÂRE
 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 27.691/2009 al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.842/2009 al Compartimentului Relaţii şi Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la ____________ 2009


                                                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Nr.înreg.27691/2009

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a Municipiului Sfântu GheorgheOrice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare.
Conform art.36, alin.(4) lit.(e) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local aprobă strategiile de dezvoltare economică, socială şi de mediu ale unităţii administrativ-teritoriale.
Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 10 ani.
Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategică au fost implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.
Pentru stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare a municipiului pe perioada 2008-2018, au fost consultaţi toţi factorii interesaţi de la nivelul municipiului.
Au fost stabilite 4 axe prioritare, după cum urmează:
•    Axa prioritară 1- Reabilitarea municipiului
1.1-    Dezvoltarea infrastructurii municipale
1.2-    Dezvoltarea infrastructurii de circulaţie
1.3-    Reabilitarea patrimoniului natural şi construit
•    Axa prioritară 2- Dezvoltarea economiei locale
2.1-    Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
2.2-    Dezvoltarea agriculturii
2.3-    Dezvoltarea turismului
•    Axa prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii umane
3.1-    Dezvoltarea învăţămantului
3.2-    Dezvoltarea reţelei sanitare şi sociale
3.3-    Dezvolatera infrastructurii culturale, sportive recreaţionale
3.4-    Eficientizarea funcţionării Primăriei Municipiului Sfantu Gheorghe
•    Axa prioritară 4- Dezvoltarea relaţiilor externe
4.1-    Dezvoltarea funcţiei de centru microregional şi centru pentru viitoarea regiune de dezvoltare Ţinutului Secuiesc
4.2-    Dezvoltarea relaţiilor externe
Scopul strategiei este acela de realizare a unei abordări unitare şi multisectoriale, pentru îmbunătăţirea sistemelor locale de planificare şi dezvoltare, de atragere a investiţiilor, de sprijinire a mediului economic şi turistic, rezvoltarea resurelor umane, în vederea creşterii bunăstării şi calităţii vieţii.
Avand în vedere cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărare în forma prezentată.

                                                                                     
                                                                                            Primar
                                                                                  Antal Árpád AndrásStrategia de dezvoltare locală a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018

Raport de specialitate privind aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a Municipiului Sfântu Gheorghe
<< înapoiAfişare pagină: 5029    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină