Marţi, 25. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe
Nr. 25.022/2009

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţa ordinară;
    Având în vedere Expunerea de motive nr. 25.023/2009 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr................./2009  al Biroului de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

    Art. 1.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 146/2007, după cum urmează:
    I.  Art. 1 se modifică  şi va  avea următorul cuprins:
           ,,Art. 1. - (1) Pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe circulaţia şi/sau păşunatul animalelor nesupravegheate, în alte condiţii decât cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
             - câini  ................................................................50 lei/cap animal;
             - ovine ............................................................... 20 lei/cap animal;
            - porcine ..............................................................150 lei/cap animal;
            - cabaline ............................................................ 2.000 lei/cap animal;
            - bovine ...............................................................150 lei/cap animal.
           (2)  Amenzile contravenţionale se vor achita la casieria Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi se fac venit la bugetul local.”
           II. Alineatul (2) al art. 41 se modifică şi avea următorul cuprins:
               ,,(2)  Dacă în termen de 24 de ore de la afişarea, respectiv, apariţia anunţului în ziare, animalul nu este revendicat sau proprietarul ori deţinătorul legal al acestuia nu face dovada îndeplinirii obligaţiilor prevătute la alin. (1) acesta se consideră fără stăpân sau, după caz, abandonat, iar prin dispoziţie a Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe va fi trecut în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.”
    Art 2. - H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, modificată şi completată  prin H.C.L. nr. 146/2007, cu modificările aduse acesteia prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.


    Sfântu Gheorghe, la ___________ 2009

                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    


MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
PRIMAR
                           RO 520008  Sf. Gheorghe                           Tel: 0267-311726
                               Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2                        Fax: 0267-351781
                                  Judeţul Covasna                                  E-mail: primar@sepsi.ro
________________________________________________________________________
Nr. 25.023/2009


EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe

    Prin H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe,  modificată şi completată  prin H.C.L. nr. 146/2007, au fost reglementate cadrul juridic şi procedurile privind circulaţia şi păşunatul animalelor nesupravegheate pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, parcuri, zone verzi, drumuri publice sau alte spaţii aparţinând domeniului public.
    Odată cu adoptarea acestui act normativ, Direcţia Poliţia Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe  a efectuat activităţi de control privind  respectarea acestor norme. În urma acestor activităţi de control s-a constatat că, în cele mai multe cazuri, proprietarii şi deţinătorii de cabaline care locuiesc în zona cartierului Örkö, ignoră prevederile acestei hotărâri lăsând animalele nesupravegheate pe domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe, provocând distrugeri materiale însemnate spaţiilor verzi şi autoturismelor parcate în oraş precum şi perturbarea circulaţiei rutiere.
         Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a făcut demersuri şi a creat condiţiile pentru ca aceste persoane să nu mai încalce prevederile H.C.L. nr.  87/2004, respectiv, s-a amenajat un teren şi s-au angajat două persoane, plătite din bugetul local, pentru a supraveghe aceste animale,  în acest moment, este necesară şi oportună modificarea acestui act normativ, în sensul creşterii amenzii contravenţionale şi reducerea perioadei de păstrare a animalelor până la valorificarea lor sau revendicarea acestora de către proprietari.
    Aplicarea sancţiunilor contravenţionale, prevăzute la acest moment în actul normativ, nu şi-au atins scopul preventiv şi educativ iar perioada mare de păstrare a cabalinelor până la valorificarea acestora, au generat costuri apreciabile cu întreţinerea lor din partea Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe.
    Având în vedere considerentele enumerate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe,  modificată şi completată  prin H.C.L. nr. 146/2007.

PRIMAR
Antal Árpád-András


Raport de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe


<< înapoiAfişare pagină: 2291    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină