Duminică, 23. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
    RO 520008 Sf.Gheorghe                Tel: 067-311726
    Str. 1 Decembrie 1918 nr.2                Fax:067-351781
Judeţul Covasna
    Nr. 17306 din 28.04.2009
       
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____/2009
privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010


 Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară ;
Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-1 Bálint József;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17305 / 28.04.2009 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil a  Comisiei de  specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16  alin. (2)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 278 alin.(1), art. 279 alin. (2) şi (3), art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza pct.185 alin.(1) şi (2), pct.188 alin. (1) lit.”a”, pct. 222, din HG. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   
ART. 1 – (1) Se instituie taxa hotelieră pe anul 2010, pentru şederea în unităţile de cazare situate în raza teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe.
        (2) Cota taxei hoteliere prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la  5% fiind aplicată asupra tarifului de cazare practicat de unităţile de profil;
    (3) Numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră este egal cu numărul zilelor de cazare;.
ART. 2  -  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  anul fiscal 2010.
ART. 3 -Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale şi Compartimentului Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la ____________2009.
                 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                         Kulcsár Tünde


MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. 17305 din 28.04.2009

Raport de specialitate
privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010


Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. În baza prevederilor alin. (1) art. 288 din Legea nr.571/2003, cu completările şi modificările ulterioare consiliile locale adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii guvernului privind indexarea impozitelor şi taxelor locale. Conform alin. (2) art. 292 din Codul fiscal termenul limită pentru emiterea hotărârii de guvern sus-menţionate este 30 aprilie, inclusiv a fiecărui an.
În temeiul art. 278 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal consiliul local poate institui o taxă  pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea.
Conform alin. (2) pct. 185 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru adoptarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, hotărârea privind instituirea taxei hoteliere se adoptă în cursul lunii mai şi se aplică în anul fiscal următor. Neadoptarea hotărârii până la data de 31 mai a fiecărui an fiscal corespunde opţiunii autorităţii deliberative de a nu institui taxa hotelieră pentru anul fiscal următor.
Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este cuprinsă între 0,5 şi 5%.
Având în vedere că hotărârea guvernului privind indexarea impozitelor şi taxelor locale nu a fost adoptat şi publicat până în prezent;
Luând în considerare termenul limită pentru adoptarea hotărârii consiliului local privind instituirea taxei hoteliere;
Direcţia Finanţe Publice Municipale propune consiliului local proiectul de hotărâre pentru dezbatere şi aprobare în şedinţă.
                       

                                                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV
                                                                                                                      JÓZSA EMESE


<< înapoiAfişare pagină: 1452    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină