Duminică, 23. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 124/2008 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009
Nr. 44.648/24.11.2008

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 124/2008 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl Bálint József;
Având în vedere Raportul de specialitate Nr.43423/14.11.2008 al Direcţiei Finanţelor Publice Municipale;
Având în vedere referatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

Art. – 1. Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009 se modifică şi se completează şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. – 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. – 3. Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a acesteia.
Art. - 4. Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, Serviciului Economic, Compartimentului Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi a Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Raport de specialitate

REGULAMENT - Privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009<< înapoiAfişare pagină: 1617    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină