Duminică, 27. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare
NR. 44.700/2008

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară ; Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, Dl. Bálint József;
Având în vedere nota internă nr. 43413/2008 întocmit de Serviciul Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43420/14.11.2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art.16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 282 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, prin înlocuirea anexei nr.2 “taxe speciale” cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2009;
ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Serviciului Economic, Biroului de Gospodărire Comunală, Compartimentului pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare, Oficiul de Avizări, Oficiul pentru Disciplina în Construcţii, Oficiului Registrului Agricol, Compartimentului Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi a Direcţiei Comunitară de Evidenţă a Persoanelor din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

TAXE SPECIALE - Stabilite pentru anul fiscal 2009

Raport de specialitate<< înapoiAfişare pagină: 2313    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină