Miercuri, 26. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”


Potrivit prevederilor art. 11 şi urm. din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară astfel înfiinţate se constituie, în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.
Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
        Guvernul sprijină asocierea unităţilor administrativ-teritoriale prin programe naţionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct în cadrul bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii privind finanţele publice locale.
        Conform prevederilor art. 6 din O. G. nr.  26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat. Actul constitutiv, respectiv statutul asociaţiei cuprinde elementele prevăzute de alin. (2) şi (3) din art. 6, după caz.
Potrivit art. 8 alin.(1) din O. G. nr.  26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Conform art. 13 alin. (1), respectiv art. 131alin. (1) din aceeaşi ordonanţă asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică şi sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, după caz, prin hotărâri ale adunării generale.
În conformitate cu prevederile pct.VII   din  Hotărâre nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publicea, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse de Adunarea generală al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.
    .
   
    Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
    Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri . Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
      Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
     Având în vedere faptul că, potrivit scopului urmărit prin înfiinţarea asociaţiei, înscris la Cap.II din Statut, aceasta urmăreşte înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de salubrizarea a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale membre, respectiv realizarea în comun a unor servicii publice, altele decât cele care intră sub incidenţa Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, îndeplinind astfel condiţia legală imperativă prevăzută de Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, iar din punct de vedere al conţinutului şi formei Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor îndeplinesc condiţiile legale de valabilitatea, de fond şi de formă, prevăzute de actele normative menţionate, aplicabile în domeniu, propun spre aprobare actele ce vor sta la baza înfiinţării şi funcţionării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”

Consilier juridic
Hengán Hajnal
<< înapoiAfişare pagină: 1694    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină