Duminică, 23. februarie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sfântu Gheorghe

Nr. 57.818/2013PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală
pe raza municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 61.689/2013 al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Arpad-Andras;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. ________/2013 al Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 5 alin. (7), art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 8 alin. (2) lit. d  din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (2) lit. b din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
Având în vedere avizul Poliţiei Rutiere Sfântu Gheorghe nr. 59.892/2013;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Începând cu data de __________ 2014, se interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, mai puţin în satele aparţinătoare Chilieni şi Coşeni.
ART. 2. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, proprietarii/deţinătorii de vehicule cu tracţiune animală care desfăşoară activităţi agricole, forestiere, sau participă la activităţi cu caracter sportiv, turistic, ceremonii, târguri au acces şi pot circula pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe cu vehiculele cu tracţiune animală, numai în baza autorizaţiei speciale de acces a vehiculelor cu tracţiune animală, emisă de Direcţia Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în intervalul orar 0600-2000.
(2) Trăsurile şi atelajele cu tracţiune animală vor fi obligatoriu echipate cu colectoare de fecale, coşuri pentru furaje, mătură şi lopată.
ART. 3. – (1) Autorizaţia specială de acces pentru vehicule cu tracţiune animală se eliberează în baza cererii motivate depuse de către proprietarul/deţinătorul legal al vehiculului cu tracţiune animală înregistrat în condiţiile legii, în cuprinsul acesteia se va menţiona în mod obligatoriu şi traseul pe care îl va parcurge solicitantul, respectiv termenul de valabilitate al acesteia.
(2) Autorizaţia specială de acces pentru vehicule cu tracţiune animală se eliberează pe an calendaristic/lună/fracţiune de lună.
ART. 4. – Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 200 lei la 600 lei pentru persoanele juridice, şi reţinerea vehiculelor în custodie până la achitarea amenzii şi plata taxei de transport, depozitare şi pază a vehiculelor.
ART. 5. – Atelajele reţinute în condiţiile art. 4 vor fi transportate şi depozitate la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Arcusului, nr. 4, putând fi recuperate de către proprietarii/deţinătorii legali întrun termen de 15 zile calendaristice de la data ridicării acestora, numai după ce se face dovada proprietăţii/deţinerii lor legale, a  achitării amenzii contravenţionale aplicate potrivit art. 4 din prezenta hotărâre, precum şi a unei taxe de 200 lei/zi reprezentând cheltuieli de transport, depozitare şi pază a acestora.
ART. 6. – În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului  nu-şi recuperează atelajul în condiţiile art. 5, vehiculul în cauză se declară abandonat şi trecut în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în baza dispoziţiei primarului municipiului Sfântu Gheorghe emisă la propunerea motivată a  Direcţiei gospodărie comunală/Poliţia Locală, şi valorificat prin grija Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.
ART. 7. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către agenţii de poliţie din cadrul Biroul poliţiei rutiere  din cadrul Poliţiei Municipiului Sfântu Gheorghe, agenţii Poliţiei locale Sfântu Gheorghe, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna, cu sprijinul angajaţilor Direcţiei gospodărie comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Art. 8. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 9. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 263/2009 privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, se abrogă.
ART. 10. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe, în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul  Poliţiei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna.
 


Sfântu Gheorghe, la ______________.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Anexe:

Expunere de motive

Aviz<< înapoiAfişare pagină: 1583    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină