Joi, 9. aprilie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

Nr. 33.507/2010


PROIECT DE HOTĂRÂRE

referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 32.984/2010 a Direcţiei Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33361/20.07.2010 al Direcţiei Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. II. Pct. 2 din O.U.G. nr. 59/2010 pentru  modificarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
   

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea articolului nr. 2 din H.C.L. nr. 282/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010, prin introducerea după alineatul 1 a unui nou alineat 1^, cu următorul cuprins:
“ (1^) Persoanele fizice care achită integral până la data de 30.09.2010 impozitele recalculate în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010, pentru diferenţele rezultate beneficiază de o bonificaţie de 10%”

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale.


Sfântu Gheorghe, la _____________ 2010.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Anexe:

Expunere de motive

Raport de specialitate

<< înapoiAfişare pagină: 1651    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină