Luni, 21. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuit şi servicii str. Arcuşului” Din Sfântu Gheorghe
NR.  27134 / 15.06.2010


PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuit şi servicii str. Arcuşului”
Din Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 27135/15.06.2010 al primarului municipiului, dl. Antal Árpád-András;
Având în vedere cererea nr. 21593/10.05.2010 depusă de către Zsiga Mihail şi Mioara, Vidican Sorin Gheorghe Traian şi Ildikó, S.C. H-Com S.R.L., Huza Ibolyka, Ionescu Marian şi Mariana; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27137/15.06.2010 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul Unic nr. 34/2010 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. C şi alin. (5) lit. C, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. E şi art. 115 alin. (1) lit. B din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ” Zonă de locuit şi servicii str. Arcuşului” Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 920/2009 elaborat de Birou ind. De arhitectură Elena Bereczk, pentru terenurile situate în Municipiul Sf. Gheorghe, str. Arcuşului fn, înscrise în C.F.nr. 28635 Sfântu Gheorghe sub nr.top. 2575/2/1/1/1, 2576/1/2/1/1, 2576/2/2/1/1, 2577/2/1/1 în suprafaţă de 700 mp, C.F. Nr. 28636 Sfântu Gheorghe nr. Top. 2576/1/1/1 în suprafaţă de 500 mp, C.F. Nr. 28641 Sfântu Gheorghe sub nr. Top.  2575/2/2/2 în suprafaţă de 5068 mp,  CF. Nr. 28639  Sfântu Gheorghe sub nr. Top. 2572/2, 2573/2, 2574/2, 2575/2/2/1 în suprafaţă de 4932 mp, C.F. Nr. 24107 Sfântu Gheorghe nr. Cad. 24107 în suprafaţă de 601 mp, C.F. Nr. 25245 Sfântu Gheorghe sub nr. Top. 2577/1/2, 2576/2/1/1 în suprafaţă de 1532 mp, CF. Nr. 24108  Sfântu Gheorghe sub nr. Cad. 24108 în suprafaţă de 301 mp şi CF. Nr. 23365 Sfântu Gheorghe sub nr. Cad. 471 (nr. Top.  2575/2/1/2, 2576/1/1/2/1) în suprafaţă de  1200 mp, C.F. Nr. 23406 Sfântu Gheorghe sub nr. Top. 2577/1/1/1 în suprafaţă de 1033 mp, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la       2010.         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


Expunere de motive

Raport de specialitate<< înapoiAfişare pagină: 2101    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină