Miercuri, 23. septembrie 2020
Proiecte de hotărâri
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
Nr.22504/13.05.2010


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr.22503/13.05.2010 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.22281/13.05.2010 al Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şialin (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit.b din Legea Nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată;
   

HOTĂRĂŞTE

ART. 1.- (1) Se aprobă încadrarea pe zone a intravilanului municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
            Zona A – Centrul administrativ şi cultural;
            Zona B – Zona mediană şi staţiunea Şugaş Băi;
            Zona C – Zona de locuinţe şi industrială;
            Zona D – Zona periferică şi localităţile Chilieni şi Coşeni.
(2) Harta cu zonificarea municipiului şi nomenclatorul stradal pe zone constituie anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.- Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Serviciului Urbanism şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadru Primariei municipiului Sfântu Gheorghe. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                               SECRETAR
                                                                        Kulcsár Tünde Ildikó

 
Anexe:

Expunere de motive

Anexa nr. 2 -Zonificarea municipiului Sfântu Gheorghe


Hartă<< înapoiAfişare pagină: 2829    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină