Joi, 9. iulie 2020
Documente de interes public
Acte produse sau gestionate de primarul municipiului şi al Consiliului local

Lista actelor produse sau gestionate de primarul municipiului şi al consiliului local

- Acte create de către Primar, Viceprimari şi Secretar
- Dispoziţii ale Primarului
- Acte create de Consiliul Local
- Hotărâri ale Consiliului Local
- Oferte de preţuri
- Legi, HGR.OUG,Decrete,Acte de la organele superioare
- Acte ale lucrărilor privind recensământul populaţiei şi a locuinţelor
- Procese verbale de sancţionare, amenzi, somaţii
- Evidenţa termenelor
- Dările de seama, situaţii statistice, anuale
- Acte referitoare la Achiziţiile publice locale
- Acte referitoare la concesionări
- Proiecte implementate, în curs de derulare
- Situaţii informative al municipiului Sf.Gheorghe
- Situaţii cu privire la organizarea, planurile de protecţie civilă
- Situaţii referitoare la pregătirea personalului
- Situaţia adăposturilor, logisticii ale apărării civile
- Moduri de avertizare - alarmare ale populaţiei
- Planul de organizare şi activitate pazei contra incendiilor
- Hărţi
- Documente primare pentru eliberarea salariilor şi a altor drepturi personale, fişele fondului de salarii
- Organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul propriu
- Acte, situaţii referitoare la ocuparea posturilor prin concurs
- Documentaţii referitoare la plata indemnizaţiilor de naştere
- Inventarul annual al mijloacelor fixe şi a bunurilor de inventar de mică valoare sau scurtă durată
- Acte referitoare la aprovizionarea tehnico materială a Consiliului local şi Primăriei
- Documente cu privire la executarea reparaţiilor curente şi de întreţinere a clădirii Primăriei şi la instalaţiile aferente acesteia
- Acte referitoare la executarea reparaţiilor la autoturisme
- Modul şi situaţia utilizării parcului auto, evidenţa consumului
de carburanti si lubrefianti etc).
- Documente privind transferarea de immobile, mijloace fixe, obiecte de inventar, mijloace auto
- Situaţia dotării cu mobilier, aparate, calculatoare şi alte aparete electronice
- Documentaţia cu privire la lucrările de investiţii şi reparaţii capitale ale imobilelor aflate în proprietatea privată a municipiului
- Liste, situaţii legate de oraşele înfrăţite
- Documente şi cheltuieli legate de activitatea de protocol
- Rapoarte de audit
- Situaţii oferte de munca, informaţii oferite de KITI
- Situaţia amenzilor, cheltuielilor judiciare, despăgubirilor
- Situaţia creanţelor bugetare
- Bugetul de venituri şi cheltuieli, balanţe de verificare, bilanţ
- Situaţia patrimoniului Consiliului Local
- Baze de date economico-sociale a municipiului Sf. Gheorghe
- Concesionări, închirieri
- Probleme legate de societăţiile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local
- Situaţia participaţiunilor, investiţiilor, creditelor, asocieri etc.
- Situaţia punerilor în posesie în proprietate a terenurilor în baza legii 18/1991, 1/2000
- Contracte de păşunat, amenzi, procese verbale
- Acte de punere în valoare
- Ordine, dispoziţii, instrucţiuni, şi alte acte normative legate de Gospodăria Comunală
- Listele investiţiilor proprii cu acte aferente
- Situaţia avizelor date ptr. Desfacere sistem rutier
- Documentaţii pentru reparatii şi întreţinere străzi, trotuare
- Actze legate de activitatea de gospodărirea oraşului, parcurilor,zonelor de agreement, terenuri de joacă
- Acte legate de lucrările de salubrizare a oraşului, iluminatului public
- Acte legate de protecţia mediului înconjurător
- Documente în problemă de arhitectura, sistematizare şi respectarea disciplinei în construcţii
- Documentaţii, hotărâri de schimbare a denumirilor de străzi, pieţe sau obiective de interes local
- Situaţia contravenţiilor aplicate
- Situaţia monumentelor istorice
- Situaţia Certificatelor de producător Agricol eliberate
- Situaţia ajutoarelor de urgenţă acordate
- Acte legate de activitatea de audienţe
- Situaţia spaţiului locativ proprietate de stat, repartizarea acestora
- Documente legate de activitatea căminului social, a adăpostului de noapte, cantinei sociale
- Documente legate de aplicarea L.416/2001
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Primăriei
- Documentaţia legată de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului, adunărilor publice
- Oferte turistice<< înapoiAfişare pagină: 4253    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină