Miercuri, 20. februarie 2019
 
Data
27 aprilie 2008 - 4 mai 2008

Organizatori principali
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Casa de Cultură Municipală

Fundaţia Pro Georgio Sancto

Persoană contact
Lázár-Prezsmer Endre

Date contact
Număr telefon: 0040 267 352460
                       0040 742 769628
Adresă email: varosnapok@sepsiszentgyorgyinfo.ro


 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE


Organizează LICITAŢIE pentru ocuparea domeniului public cu ocazia târgului de Zilele Sfântului Gheorghe 1-4 mai 2008, după cum urmează:

a)    standuri de alimentaţie publică:
  • licitaţie deschisă cu strigare în data de 11 aprilie 2008, orele 10 în sala de şedinţe a Primăriei

b)    standuri de comerţ cu amănuntul:
  • ofertele în plicuri sigilate vor fi depuse până în data de 14 aprilie 2008, orele 10 la sediul Primăriei Sf. Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul

Informaţii suplimentare la telefon 0267-316365 sau 0367-401911. Regulamentul licitaţiei, harta târgului, formularele se găsesc la Biroul de Relaţii cu Publicul al Primăriei municipiului, la sediul Tega S.A. (str. Crângului, nr. 1) sau pe paginile www.sfantugheorgheinfo.ro, www.sepsiszentgyorgyinfo.ro.

 

 MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe tel: 0267-311726
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 fax: 0267-351781


HOTÃRÂREA NR. 53/2008
cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia
organizãrii târgului în perioada "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008".

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinta ordinara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9868/2008 al Directiei Finante Publice Municipale din cadrul Primãriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public si privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agriculturã si dezvoltare regionalã si al Comisiei pentru administratie localã, juridicã, ordine publicã, drepturile omului, legislatia muncii si disciplinã a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b si alin. (4) lit c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c si art 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

ART. 1. - Se stabilesc taxele speciale, pentru ocuparea temporarã a domeniului public din centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia târgului din cadrul sãrbãtorilor "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008" (1 - 4 mai 2008), conform anexei nr. 1. la prezenta hotãrâre din care face parte integrantã.
ART. 2. - Târgul "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008" va fi coordonat de functionarul împuternicit prin dispozitie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pietelor.
ART. 3. - Dreptul de ocupare a domeniului public se dobândeste în baza licitatiei organizate în conditiile legii, conform regulamentelor de licitatie, anexele nr. 3 A, 3 B si nr. 4 AC la prezenta hotãrâre din care fac parte integrantã.
ART. 4.- Veniturile realizate din aplicarea taxei speciale stabilitã la art. 1 se vor utiliza exclusiv prin Casa de Culturã a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru suportarea cheltuielilor prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre din care face parte integrantã.
ART. 5.- Cu asigurarea executãrii prezentei hotãrâri, se încredinteazã Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008

PRESEDINTE DE SEDINTÃ
Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
Klucsár TündeHartă-târg


Standuri de alimentaţie publică:
Standuri de comerţ cu amănuntul:

Program

Actualizat pe data de 30 aprilie 2008


Afişare pagină: 5857Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină