Sâmbătă, 19. septembrie 2020

A N U N Ţ

        MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Administrator al Societăţii SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L

 


Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.    Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2.    Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic
2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
3. Cunoașterea limbii maghiare reprezintă un avantaj;
4. Capacitatea deplină de exercițiu;
5. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
6. Nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
7. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
8. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
9. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Conditii specifice
1.    Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic; 
2.    Minim 5 ani experiență profesională in domeniul de activitate Construcții drumuri si poduri;
3.    Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
4.    Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.
 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
•    copia actului de identitate;
•    copia diplomelor de studii;
•    curriculum vitae;
•    Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
•    Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;
•    cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
•    cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
•    adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
•    declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
•    declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
•    declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE ( www.sfantugheorgheinfo.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 31.03.2018, ora 12.00 la Registratura Primăriei Municipiului Sfantu Gheorghe , Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Sfântu Gheorghe, Judetul Covasna în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Administrator al Societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului. Obligatoriu dosarul se ve depune și în format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

PLAN DE SELECȚIE

ANEXE NR. 1-6
<< înapoi


Afişare pagină: 1935    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină