Duminică, 20. septembrie 2020

La data de 19.04.2017, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a demarat, prin publicarea Anunţului nr. 21676-1/19.04.2017, procedura de selecţie de parteneri în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectiv tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Prioritatea de investiţii 9.6 Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii, Obiectiv specific 5.1 Sprijin pregătitor.
 

Procedura s-a derulat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, după următorul calendar:
19.04.2017 – publicarea pe site-ul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe a anunţului privind selecţia de     parteneri
05.05.2017 – data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări
08.05.2017 – data limită pentru depunerea ofertelor de parteneriat
09.05.2017 – data publicării / transmiterii rezultatelor procedurii de selecţie
Până la data limită au depus oferte de parteneriat  Asociaţia „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia şi SC OTP Consulting România SRL, fără a fi înregistrate solicitări de clarificări.
Comisia de analiză a ofertelor de parteneriat, constituită în baza Dispoziţiei nr. 817/2017 a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, a procedat la analiza acestor oferte, după cum urmează:


GRILA EVALUARE - ETAPA DE CALIFICARE A PARTICIPANŢILOR

Participant 1:  Asociaţia „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia

GRILA EVALUARE   
1.    Conformitatea documentelor     DA   
1.1    A fost depus dosarul de candidatură în termenul stabilit    DA   
1.2    Au fost depuse de către solicitant toate documentele solicitate    DA   
2    Eligibilitatea aplicantului    DA
2.1    Se încadrează în condiţiile generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU  menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016.    DA
2.2    Are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă si/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului.     DA
2.3    Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect     DA 
3    Conduita ofertantului     DA
3.1    Și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii fiscale    DA   
 


Participant 2: SC OTP Consulting România SRL

GRILA EVALUARE   
1.    Conformitatea documentelor     DA   
1.1    A fost depus dosarul de candidatură în termenul stabilit    DA   
1.2    Au fost depuse de către solicitant toate documentele solicitate    DA   
2    Eligibilitatea aplicantului    DA
2.1    Se încadrează în condiţiile generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU  menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016.    DA
2.2    Are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă si/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului.     DA
2.3    Are capacitatea financiară şi operaţională de realizare a activităţilor din proiect     DA 
3    Conduita ofertantului     DA
3.1    Și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii fiscale    DA   

În urma analizei conform criteriilor din grila de evaluare pentru etapa de calificare a participanţilor se constată că ambii participanţi îndeplinesc criteriile de calificare.
În continuare, s-a procedat la acordarea de punctaje conform grilei de evaluare pentru etapa de selecţie a participanţilor, după cum urmează:


GRILA EVALUARE - ETAPA DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR


Participant 1:  Asociaţia „Caritas-Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia
 

Criterii de evaluare Punctaj maxim    Punctaj participant
Aplicantul are experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă  – max 20 pct
20  
o    1 proiect - 5 puncte;
o    2-5 proiecte – 10 puncte;
o    Peste 5 proiecte – 20 puncte.
20 20
Aplicantul are experienţă în comunităţile dezavantajate – max 30 puncte 30  
-    Experineță generală – 10 pct.
-    Experiență în mun. Sfântu Gheorghe – 20 pct.
-    Experiență în mun Sfântu Gheorghe, în zona de implementare a proiectului (Zona urbană Marginalizată, conform Anexei nr. 1 la ghidul solicitantului, pag 220-223 – zonele cuprinse în categoria Mapă Marginalizată) – 30 pct.
30 30
Aplicantul are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului – max 20 pct 20  
•    6 luni – 1 an – 5 puncte;
•    1 - 4 ani – 10 puncte;
•    Peste 4 ani – 20 puncte;
20 20
Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte să se implice – max 30 pct 30
 
•    1 activitate – 10 puncte;
•    2 activităţi – 20 puncte;
•    Mai mult de 2 activităţi – 30 puncte.
30 30
TOTAL 100 100

 

     

Participant 2:  SC OTP Consulting România SRL

Criterii de evaluare Punctaj maxim    Punctaj participant
Aplicantul are experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă  – max 20 pct
20  
o    1 proiect - 5 puncte;
o    2-5 proiecte – 10 puncte;
o    Peste 5 proiecte – 20 puncte.
20 10
Aplicantul are experienţă în comunităţile dezavantajate – max 30 puncte 30  
-    Experineță generală – 10 pct.
-    Experiență în mun. Sfântu Gheorghe – 20 pct.
-    Experiență în mun Sfântu Gheorghe, în zona de implementare a proiectului (Zona urbană Marginalizată, conform Anexei nr. 1 la ghidul solicitantului, pag 220-223 – zonele cuprinse în categoria Mapă Marginalizată) – 30 pct.
30 10
Aplicantul are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului – max 20 pct 20  
•    6 luni – 1 an – 5 puncte;
•    1 - 4 ani – 10 puncte;
•    Peste 4 ani – 20 puncte;
20 20
Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte să se implice – max 30 pct 30
 
•    1 activitate – 10 puncte;
•    2 activităţi – 20 puncte;
•    Mai mult de 2 activităţi – 30 puncte.
30 20
TOTAL 100 60

 
 

 

 

 

 

 

În urma analizei se constată că atât Asociaţia „Caritas-Asistență Socială” Filiala Ordanizației Caritas Alba Iulia, cât şi SC OTP Consulting România SRL au acumulat punctaje peste nivelul minim solicitat, astfel încât decizia Comisiei este de selectare a ambilor ofertanţi.
 

Comisia de evaluare:

Dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public
Dl. Tóth-Birtan Csaba, viceprimar
Dl. Buja Gergely-Béla,  șef birou în cadrul Biroului Proiecte și Achiziții Publice
<< înapoi


Afişare pagină: 2372    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină