Joi, 13. decembrie 2018

ANUNŢ
privind vânzarea pentru bunuri mobile

Întocmit la data de 18.10.2012


În temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 29.10.2012, ora 11, la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 2, jud. Covasna, se va vinde  prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile aflate în proprietatea debitorului S.C. Bauspeed S.R.L., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Császár Bálint nr. 1, bl. 14, sc. A, ap. 6, jud. Covasna, C.U.I/C.F. nr. 18264455:

-  mijlocul de transport, categoria: autoutilitară, marca: Mercedes Benz, tip: 817 D/42.5, serie motor:375754, nr. identificare: WDB6760681K117985, sechestrat conform proces-verbal de sechestru nr.42789 din 23.08.2011.
Preţul de pornire a licitaţiei este 9750,00 lei, reprezentând 50% din preţul de evaluare (conform Raportului de evaluare  nr.3884 din data de 02.09.2011, întocmit de S.C. Novitas S.R.L.), în conformitate cu dispoziţiile art.162, alin.(8) şi art.167 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-  mijlocul de transport, categoria: autoutilitară, marca: Mercedes Benz, tip: 817 L/42.5, serie motor:10411897, nr. identificare: WDB6762081K178446, sechestrat conform proces-verbal de sechestru nr.23574 din 16.05.2012. 
Preţul de strigare este de 6250,00 lei, reprezentând 50% din preţul de evaluare (conform Raportului de evaluare nr.4244 din data de 09.07.2012, întocmit de S.C. Novitas S.R.L.), în conformitate cu dispoziţiile art.162, alin.(8) şi art.167 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Preţul la care se vind bunurile mobile, nu includ T.V.A.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, cel târziu la data de 26.10.2012, ora 12, oferta de cumpărare în plic închis, împreună cu dovada plăţii în contul: RO51TREZ2565006XXX000146, deschis la Trezoreria Mun. Sfântu Gheorghe a taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport .

Nu pot participa la licitaţie debitorul nici personal şi nici prin persoană interpusă .

Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, telex sau fax .

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luat în seamă.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi  completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro, la sediul direcţiei, la numărul de telefon 0267/316957 (interior: 209) sau la numărul de telefon mobil 0736 883 568.

Publicaţia de vânzare va fi afişată la: sediul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, sediul S.C. Bauspeed S.R.L .

 

Anexă
<< înapoi


Afişare pagină: 2997    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină