Vineri, 18. septembrie 2020

ANUNŢ
privind vânzarea pentru bunuri mobile

Întocmit la data de 17.10.2011


În temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 03.11.2011, ora 10:00, la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 2, jud. Covasna, se va vinde  prin licitaţie publică mijlocul de transport categoria: autoutilitară, marca: Mercedes Benz, tip: 817 D/42.5, serie motor:375754, nr. identificare: WDB6760681K117985, sechestrat conform proces-verbal de sechestru nr.42789 din 23.08.2011, proprietate a debitorului S.C. Bauspeed S.R.L., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Csaszar Balint nr.1, bl.14, sc.A, ap.6, jud. Covasna, C.U.I/C.F. nr.18264455. Preţul de strigare este de 19.500 lei, conform Raportului de evaluare din data de 02.09.2011, întocmit de S.C. Novitas S.R.L.

Preţul la care se vinde bunul mobil, nu include T.V.A.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, cel târziu la data de 02.11.2011, ora 14:00, oferta de cumpărare în plic închis, împreună cu dovada plăţii în contul: RO02TREZ25621360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mun. Sfântu Gheorghe a taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport .

Nu pot participa la licitaţie debitorul nici personal şi nici prin persoană interpusă .

Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, telex sau fax .

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luat în seamă.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi  completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.


Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul direcţiei  sau la numărul de telefon 0267/311303.

Publicaţia de vânzare va fi afişată la: sediul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, sediul S.C. Bauspeed S.R.L .

 

Anexă
 
<< înapoi


Afişare pagină: 4411    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină